Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje

21. avgust 2020.

Agencija za sprječavanje korupcije je, u cilju potpune transparentnosti izbornog procesa, na svojoj internet stranci objavila dokumenta koja su joj tokom kampanje dostavili obveznici zakona, odnosno organi vlasti, politički subjekti i mediji. Punom transparentnošču, Agencija doprinosi daljem jačanju integriteta izbornog procesa i povjerenja javnosti u rad ovog organa.

Agencija vrši suštinsku kontrolu finansiranja izborne kampanje i ovaj organ dosljedno, bez izuzetka i transparentno sprovodi sve zakonom propisane nadležnosti, a u slučaju sumnji u kršenje zakona, pokreće postupke po službenoj dužnosti i postupa po svim pristiglim prigovorima.

U dosadašnjem toku kampanje, Agencija je pokrenula 288 postupaka koji se odnose na upotrebu javnih resursa u izbornoj kampanji, a nakon što je kontrolisala 18.000 dostavljenih dokumenata organa vlasti koji sadrže analitičke kartice o socijalnim davanjima i budžetskoj potrošnji, putne naloge i sl. Nakon kontrole dokumentacije, uputila je 604 upozorenja obveznicima, a dala je i 48 Mišljenja na zahtjeve organa vlasti, kao i 544 pravna savjeta i pojašnjenja.

Od 288 postupaka najviše (123) ih je pokrenuto u cilju kontrole ograničenja mjesečne potrošnje, a nakon toga zapošljavanja (101). Agencija je izvršila 10 kontrola organa vlasti na terenu i na svojoj internet stranici objavila sve zapisnike sa tih terenskih kontrola. Zapisnici se objavljuju nakon svih izvršenih kontrola i po okončanju pokrenutih procesa.

Kad su u pitanju politički subjekti, u toku je kontrola 10 političkih subjekata, odnosno dokumentacije o svim njihovim aktivnostima u toku izborne kampanje. U toku je i kontrola svih 706 davalaca priloga političkim subjektima. Na osnovu dostavljenih faktura i ugovora kao i izvršenih kontrola evidentirano je 118 aktivnosti političkih subjekata, odnosno troškova u visini od skoro 700.000 eura.

Takođe, Agencija je objavila sve cjenovnike medijskog oglašavanja pristigle u zakonskom roku, kao i one koji su pristili nakon zakonskog roka, kako bi zainteresovana javnost, a prije svega politički subjekti, imali potpuni uvid u tu dokumentaciju. Agencija vrši monitoring i pokrenuće prekršajne postupke protiv obveznika zakona za koje utvrdi da su političkim subjektima pružali usluge medijskog oglašavanja, a nijesu u roku ili uopšte nijesu dostavili cjenovnik ovom organu.

Agencija je postupila po svih 107 prigovora koji su joj podnijeti tokom kampanje zbog sumnji u kršenje Zakona i u najkraćem roku u svim predmetima gdje su se stekli uslovi donijela prvostepene odluke. Do sada je donešeno 49 prvostepenih odluka, a u ostalim predmetima postupci su u toku.

Punom transparentnošću rada i objavljivanjem pristigle dokumentacije na svojoj internet stranici, Agencija je omogućila da zainteresovana javnost ima uvid u dokumenta dostavljena ovom organu, a koja se odnose na finansiranje izborne kampanje i upotrebu javnih resursa. Podaci koji se o tome posredstvom medija objavljuju u javnosti, u velikom dijelu su upravo podaci koje je Agencija učinila javnim.

Novosti