Agencija za sprječavanje korupcije

Organi donijeli odluke o raspodjeli budžetskih sredstava za redovan rad političkih subjekata

14. februar 2020.

Odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja je propisana obaveza za Ministarstvo finansija i organe lokalne uprave nadležne za poslove finansija da do 31. januara donesu Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u 2020. godini, kao i da objave tu odluku na svojoj internet stranici u roku od sedam dana od dana njenog donošenja.

Agencija je izvršila postupak nadzora nad sprovođenjem predmetne zakonske obaveze, nakon čega je konstatovala je da su Ministarstvo i svih 25 organa lokalne uprave lokalnih izvršili istu, odnosno da su donijeli i objavili Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata.

Ukupna budžetska sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2020. godinu iznose 7.369.042,52€. Podaci o raspodjeli predmetnih budžetskih sredstava objavljeni su u prilogu Tabela: Opredijeljena budžetska sredstava za redovan rad političkih subjekata.

Agencija će u narednom period redovno vršiti kontrolu isplate sreedstava političkim subjektima u skladu sa ovim Odlukama i Zakonom.