Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje za javnost v.d. direktora Agencije za sprječavanje korupcije i kandidata za direktora ASK g. Sava Milašinovića

13. februar 2020.

Povodom netačnih navoda i proizvoljnih zaključaka i konstatacija objavljenih u određenom broju štampanih i internet medija, dostavljam reagovanje u cilju potpunog i tačnog informisanja građana Crne Gore, ali i svih domaćih, regionalnih i međunarodnih partnera Agencije za sprječavanje korupcije, sa kojima sam sarađivao u svojstvu pomoćnika direktora i vršioca dužnosti direktora Agencije.

Iznošenjem navoda koji nijesu utemeljeni na činjenicama se stvara pogrešna slika o dosadašnjem radu Agencije za sprječavanje korupcije i mom ličnom radu u svojstvu pomoćnika direktora, a trenutno jedinom kandidatu koji je ispunio sve zakonom propisane uslove na javnom konkursu za izbor direktora. S tim u vezi, nesumnjivo je da se iznošenjem ovakvih neistina želi stvoriti neprimjeren pritisak pred odlučivanje Savjeta Agencije o izboru direktora. Takođe smatram da je najmanje što se očekuje je da se javno mnjenje koje se želi kreirati ovim senzacionističkim navodima, poštedi pogrešnih premisa i zaključaka!

Poštujući Savjet Agencije i crnogorsku javnost, uz pokušaj da razumijem motive za objavljivanje mog radnog i ljudskog profila uoči odluke o budućem direktoru, ne želim da polemišem ili da bude shvaćeno kao da pokušavam da se odbranim od neargumentovane kritike za sve što sam radio i kako radim jer za tim i nema potrebe!

Istina je da sam svom dosadašnjem radu u potpunosti poštovao važeće pravne propise Crne Gore, pa i u dijelu koji se odnosi na donošenje odluka u vezi sa kršenjem Zakona o sprječavanju korupcije od strane određenog broja članova Savjeta javnog servisa RTCG, članice Savjeta Agencije Vanje Ćalović Marković, kao i odluka u vezi sa provjerom imovine i prihoda javnih funkcionera za period koji je prethodio stupanju na snagu navedenog zakona 1. januara 2016 godine, a koje su u navedenim medijskim tekstovima predstavljene kao primjer mog lošeg i nestručnog rada.

O ovim postupcima možemo govoriti samo činjenicama a ne netačnim i pravno neukim interpretacijama činjeničnog stanja kao što je to urađeno u predmetnim tekstovima. U svim navedenim predmetima Agencija je postupala u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima, a po dostavljenim predstavkama. U slučaju članova Savjeta RTCG Agencija je pokrenula postupak po zahtjevu Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore i predstavki NN lica.

Ističem da je nakon prijema predmetnih zahtjeva, upravo da bi dodatno doprinijela transparentnosti, Agencija sprovela postupak u odnosu na svih devet tadašnjih članova Savjeta RTCG. Od sedam postupaka u kojima je utvrđeno kršenje zakona, samo je član Savjeta RTCG Nikola Vukčević podnio tužbu nadležnom sudu, a ostalih šest javnih funkcionera je prihvatilo odluke Agencije kao zakonite pa i g. Đurović. U slučaju. g. Vukčevića, nakon presude Upravnog suda Agencija je u aprilu 2019. godine donijela novu odluku kojom je utvrđeno kršenje zakona, na koju nije podnešena tužba, pa smatramo da je i ovom slučaju ista prihvaćena kao zakonita.

Dakle na osnovu navedenog potpuno je jasno da je Agencija u ovim slučajevima radila u svemu zakonito i transparentno, a da su navodi o poništenju ovih Odluka na sudovima u potpunosti neistiniti. Parnični postupci koji su pokrenuti zbog odluka drugih državnih organa nemaju nikakve veze sa postupcima vođenim pred Agencijom i jasan mi je i motiv zbog kojeg se pokušava zbuniti javno mnjenje.

Kada je u pitanju postupak koji je po zahtjevu Vuka Maraša pokrenut protiv tadašnje članice Savjeta Agencije Vanje Ćalović Marković, onda ističem da lično i profesionalno u potpunosti poštujem i poštovaću presude svih sudskih instanci. Takođe, ističem da sam i danas mišljenja da se u predmetnom slučaju radilo o klasičnom sukobu interesa bivše javne funkcionerke Ćalović Marković u interesu sticanja privatne materijalne koristi, a na štetu funkcionisanja Agencije. Kao što smo i mnogo puta ranije istakli imenovana je za svoju NVO ostvarila prihod u iznosu od 149.000,00 eura uz obavezu podnošenja velikog broja prijava Agenciji a povodom parlamentarnih izbora održanih oktobra 2016.godine. Sve te prijave su se u kasnijem postupku pokazale kao neosnovane. Takođe, ista je u periodu od 16 mjeseci dio svoje mjesečne zarade finansirala ovim sredstvima pa je nesumnjivo da je u ovom slučaju interes organa vlasti u kojem je vršila javnu funkciju bio podrđen privatnom materijalnom interesu iste.

Konačno, što se tiče navoda da je u sudskim postupcima utvrđeno da Agencija ima mogućnost da primjenjuje Zakon o sprječavanju korupcije retroaktivno, ističem da su isti u potpunosti netačni iz razloga što je to ustavno nemoguće. Činjenica da je obaveza Agencije da postupke koji su započeti pred Komisijom za sprječavanje sukoba interesa završi u skladu sa odredbama člana 114 Zakona o sprječavanju korupcije pokušava se pravno neutemeljeno i potpuno nestručno predstaviti kao mogućnost retroaktivne primjene predmetnog zakona.

Na kraju želim da istaknem da sam stava da sam u toku svog angažmana u Agenciji postupao savjesno i zakonito, neselektivno i bez političkih ili drugih uticaja, a da je Agencija za to vrijeme ostvarila konkretne i mjerljive rezultate. Napominjem da je Agencije od svog osnivanja između ostalog, donijela 598 Mišljenja o postojanju sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija, kao i 230 Odluka od kojih je u 133 slučaja utvrđeno kršenje zakonskih zabrana, a da je manje od jedan odsto tih akata poništeno na Upravnom sudu. Ukupno 267 javnih funkcionera podnijelo je ostavku ili je razriješeno funkcije nakon Mišljenja i Odluka Agencije. Valjda ove činjenice a ne zlonamjerne i proizvoljne konstatacije govore o mom dosadašnjem radu i stručnosti.

Imajući u vidu da sam kandidat za izbor direktora ASK, odustajem od dalje polemike na ovu temu, a s obzirom i na činjenicu da sam svoje stavove više puta saopštavao na Sjednicama Savjeta Agencije i u drugim prilikama u obraćanju javnosti. Sve odgovore na pitanja o svom dosadašnjem radu i viđenju budućeg funkcionisanja Agencije za sprječavanje korupcije izložiću na javnom intervju u svojstvu kandidata za izbor direktora ASK, na otvorenoj sjednici Savjeta Agencije.

Novosti