Agencija za sprječavanje korupcije

Za izbore za SO Tivat se primjenjuju odredbe novog Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

11. februar 2020.

U vezi sa donešenom odlukom o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Tivat, koji će biti održani 5. aprila 2020. godine, Agencija obavještava javnost da će u narednom periodu sprovoditi mjere kontrole finansiranja političkih subjekata i da će vršiti nadzor nad poštovanjem obaveza, ograničenja i zabrana propisanih Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

S tim u vezi, ASK ukazuje zakonskim obveznicima da su od dana raspisivanja izbora u SO Tivat dužni da se pridržavaju odredbi novog Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbonih kampanja koji je usvojen 27. decebra 2019. godine i koji je stupio na snagu. Predmetnim zakonom su propisane obaveze, zabrane i ograničenja za političke subjekte, organe vlasti i druge subjekte, koje se odnose na način upotrebe javnih resursa u toku perioda izborne kampanje.

ASK takođe ukazuje da novi zakon sadrži određene novine koje se odnose na rad političkih subjekata, organa vlasti i drugih subjekata od dana raspisivanja izbora do mjesec nakon održavanja izbora.

Primjera radi, osim izvještaja propisanih prethodnim zakonom, novi propis obavezuje političke subjekte da u roku od sedam dana prije dana održavanja izbora dostave ASK-u izvještaj o medijskom oglašavanju u izbornoj kampanji. Izvještaj sadrži precizno označene i klasifikovane podatke o nazivu subjekta koji pruža usluge medijskog oglašavanja, broju i datumu računa za izvršene usluge, broju ugovorenih i izvršenih usluga, iznosu cijene bez popusta, popustu izraženom u procentu i plaćenom iznosu sa popustom.

Subjekti koji pružaju usluge medijskog oglašavanja izborne kampanje dužni su da ASK-u dostave cjenovnik usluga medijskog oglašavanja u izbornoj kampanji u roku od deset dana od dana raspisivanja izbora, odnosno do 13. febuara. Subjektima koji ASK-u ne dostave taj cjenovnik zabranjeno je pružanje usluga medijskog oglašavanja u toku izborne kampanje. Cijena za sve pružene usluge mora biti nominalno određena u dostavljenom cjenovniku, dok se cjenovnik ne smije mijenjati u toku kampanje.

Za organe vlasti, novi zakon, između ostalog, predviđa u izbornoj kampanji skraćenje rokova za izvještavanje o budžetskoj potrošnji i socijalnim pomoćima sa 15 na 7 dana (svaki utorak, počev od 11. februara), ograničavanje isplata jednokratnih novčanih pomoći, objavljivanje odluka za upotrebu mehanizacije i opreme privrednih društava čiji je osnivač ili većinski vlasnik država ili opština, i dr.

ASK će u zakonskom roku od deset dana od dana raspisivanja izbora donijeti Plan kontrole i nadzora, kojim će biti definisane aktivnosti koje će sprovoditi ovaj organ, te data uputstva zakonskim obveznicima o načinu ispunjavanja propisanih obaveza, ograničenja i zabrana u toku trajanja izborne kampanje kao i mjesec nakon održavanja izbora.

Takođe, za sve dodatne informacije koje se odnose na predmetnu oblast, obveznici mogu kontaktirati Odsjek Agencije za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, na telefon 020/407-706 i email finansiranje@antikorupcija.me.

Novosti