Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 6. sjednice Savjeta ASK

22. novembar 2019.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Današnja sjednica Savjeta ASK bila je posvećena aktivnostima Agencije za sprječavanje korupcije u oblasti regionalne i međunardne saradnje kada je u pitanju prevencija korupcije.

Ocijenjeno je da Agencija u četvorogodišnjem periodu kontinuirano radila na nadogradnji internih kapaciteta kao i kapaciteta subjekata koji primjenjuju Zakon o sprječavanju korupcije, Zakon o finansirnaju političkih subjekata i izbronih kampanja i Zakona o lobiranju kroz projektnu podršku posredstvom pretpristupne pomoći EU (IPA projekat) i Horizontalni program Savjeta Evrope i EU za Zapadni Balkan i Tursku (I i II faza).

Neki od proizvoda navedenih projekata su i analiza Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja koja sadrži oko 40 preporuka za izmjenu Zakona, nova Metodologija za dubinsku provjeru Izvještaja o imovini javnih funkcionera, Smjernice za kontrolu i odlučivanje u oblasti sukoba interesa, kao i informativne brošure za upoznavanje sa ključnim obavezama javnih funkcionera i organa vlasti koje podrazumijevaju novi antikorupcisjki instituti.

Sa druge stane, ocijenjeno je da Agencija kao kredibilan partner i nacionalni koordinator obaveza koje proističu iz članstva u međunarodnim i regionalnim organizacijama, uspješno koordinira obaveze u okviru GRECO IV evaluacije, koja se odnosi na prevenciju korupcije u odnosu na poslanike, sudije i tužioce, proces evaluacije primjene UNCAC-a u Crnoj Gori, za poglavlja Preventive mjere i Povraćaj imovine, a koja je počela u julu ove godine.

Takođe, Crna Gora je učestvovala u pregovorima o Međunarodnom sporazumu za razmjenu podataka u svrhe provjere izvještaja o imovini, čiji je predlagač Regionalna antikorucpijske inicijativa (RAI), koji će omogućiti provjeru podataka o javnim funkcionerima izvan nacionalnim granica, tj. među državama potpisnicama ovog sporazuma. Ceremonija zvaničnog potpisivanja navedenog dokumenta očekuje se u prvoj polovini 2020. godine.

Novosti