Agencija za sprječavanje korupcije

Održana obuka na temu integriteta u javnoj upravi

18. oktobar 2019.

Službenici Agencije za sprječavanje korupcije Grozdana Laković, Gordana Đurašković i Marko Škerović učestvovali su kao predavači na obuci „Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta“, u organizaciji Uprave za kadrove.

Obuka je prvenstveno bila namijenjena menadžerima integriteta i članovima radnih grupa za izradu plana integriteta, a cilj je bio da se polaznicima približi svrha, odnosno značaj izrade i sprovođenja planova integriteta kao preventivnog antikorupcijskog mehanizma.

Polaznicima su kroz praktične primjere prezentovani najznačajniji radni procesi koji se analiziraju u okviru opštih i posebnih oblasti rizika, prilikom izrade plana integriteta i izvještaja o sprovođenju plana integriteta. Takođe, prezentovana su praktična metodološka uputstva za efikasnu procjenu korupcijskih rizika i blagovremeno djelovanje na njih, kao i uloga menadžera integriteta u praćenju sprovođenja mjera iz planova integriteta.

U toku obuke, date su preporuke za unapređenje važećih planova integriteta i izvještaja o sprovođenju planova integriteta državnih institucija, kao i preporuke za efikasnije upravljanje rizicima u institicuiji.

Službenici Agencije su učesnicima predstavili web aplikaciju za planove integriteta.

Tokom obuke polaznicima je podijeljen informativno-edukativni materijal: bilten „Antikorupcija“ i Priručnik za menadžere integriteta, koji je Agencija realizovala u okviru IPA tvining projekta „Podrška implementaciji mjera integriteta“.

Novosti