Agencija za sprječavanje korupcije

Edukativne aktivnosti Agencije

1. avgust 2019.

Agencija u okviru svojih edukativnih nadležnosti, u kontinuitetu organizuje obuke i seminare za različite ciljne grupe na antikorupcijske teme iz nadležnosti ovog organa.

U prvoj polovini ove godine, Agencija je organizovala 15 obuka za skoro 300 polaznika, a od početka rada skoro 100 obuka za oko 1.500 polaznika. Agencija je obuke organizovala samostalno, u saradnji sa drugim državnim institucijama i nevladnim organizacijama, kao i kroz međunarodne projekte.

Obuke su imale za cilj upoznavanje polaznika sa nadležnostima i aktivnostima Agencije, kao i sa njihovim obavezama u sprovođenju antikorupcijskih zakona iz nadležnosti ovog organa. Teme obuka su se, između ostalog, odnosile na sprječavanje sukoba interesa, jačanje integriteta, izvještavanje o prihodima i imovini, postupanje po prijavama i zaštitu zviždača, lobiranje i kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.

Među polaznicima obuka bili su javni funkcioneri, državni službenici, odbornici, sudije i tužioci, menadžeri integriteta, lica zadužena za postupanje po prijavama zviždača u javnom i privatnom sektoru, predstavnici političkih subjekata i NVO, učenici itd.

Edukativne antikorupcijske aktivnosti Agencija sprovodi u skladu sa članom 78 Zakona o sprječavanju korupcije, kao i u skladu sa mjerama iz Akcionog plana za poglavlje 23. i Operativnog dokumenta za sprječavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika.

Novosti