Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 85. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

29. januar 2019.

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije usvojio je na današnjoj sjednici Plan rada Agencije za sprječavanje korupcije za 2019. godinu. Ovim dokumentom su definisani strateški ciljevi koje Agencija  planira da postigne u svim oblastima svog rada u tekućoj godini, ključne aktivnosti kojima će ti ciljevi biti realizovani, kao i indikatori rezultata i očekivani rezultati u realizaciji strateških ciljeva Agencije. 

Planom rada je utvrđeno 13 strateških ciljeva, koji slijede ključne oblasti rada Agencije, i koje će se realizovati kroz sprovođenje ukupno 62 aktivnosti i 275 indikatora rezultata. Plan takođe sadrži vremenski okvir za realizaciju aktivnosti, učesnike u tom aktivnostima i odgovorna lica za njihovu realizaciju.

U odnosu na planove rada iz prethodne tri godine, Plan rada za 2019. godinu sadrži izvjesne izmjene u pogledu strukture i broja strateških ciljeva, aktivnosti i indikatora rezultata, dok je  Posebnu novinu u strukturi Plana predstavlja uvođenje kolone “očekivani ishodi” za svaku pojedinačnu aktivnost, što ima za cilj sveobuhvatno praćenje realizacije zadatih strateških ciljeva i obezbjeđivanje detaljnih i jasnih informacija o rezultatima aktivnosti Agencija u prevenciji korupcije. Takođe, cilj je pružanje konkretnih i mjerljivih podataka o rezultatima ovog organa po svim oblastima. Podaci o rezultatima rada će biti prezentovani u kvartalnim izvještajima o radu Agencije, kao i u godišnjem Izvještaj o radu Agencije.

Kao strateški ciljevi u Planu rada za 2019. godinu su definisani: sprječavanje sukoba interesa, poštovanje ograničenja u vršenju javnih funkcija, provjera Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera, kontrola finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, unapređenje integriteta u javnom sektoru donošenjem planova integriteta, postupanje po prijavama o ugrožavanju javnog interesa koje upućuju na korupciju i zaštita zviždača koji ispunjavaju zakonske uslove za zaštitu.

Takođe, u skladu sa Planom rada, Agencija će nastaviti sa podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka i izdavanje prekršajnih naloga, davanjem mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije, informativnim i antikorupcijskim kampanjama, međunarodnim aktivnostima i nadzorom nad sprovođenjem Zakona  lobiranju.  U cilju jačanja transparentnosti, efikasnosti i efektivnosti rada Agencije, Plan rada predviđa i dalja unapređenja informacionog sistema ovog organa.

U izradi Plana rada ASK za 2019, uzete su u obzir preporuke eksperata Savjeta Evrope koji su bili angažovani u toku pripreme ovog dokumenta, kao i preporuke Savjeta ASK.

Novosti