Agencija za sprječavanje korupcije

Podaci o postupcima koje je pokrenula Agencija za III kvartal 2018.

Prekršajni i upravni postupci, ostavke i razrješenja
17. oktobar 2018.

Agencija za sprječavanje korupcije vrši kontrolu nad primjenom odredbi Zakona o sprječavanju korupcije, kao i Zakona o finansiranju političkih subjekata i Zakona o lobiranju.

Zbog sumnje u postojanje kršenja odredbi ovih zakona, od 1.jula 2018. do 30. septembra 2018, Agencija je nadležnim sudovima podnijela 13 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka. Takođe, u ovom periodu:

- Sudovi za prekršaje su riješili 123 predmeta koji su pokrenuti na zahtjev Agencije u prethodnom periodu;

- Sudovi za prekršaje su izrekli 102 prekršajne sankcije, i to: 78 novčanih sankcija i 24 opomene; 

- Ukupan iznos izrečenih sankcija je 28.160€. 

Detaljni podaci o prekršajnim postupcima su u Tabeli 1: Prekršajni postupci.

Agencija je od 1. jula 2018. do 30. septembra 2018, po zahtjevima javnih funkcionera i organa vlasti dala 62 Mišljenja koja su obavezujuća za javne funkcionere, i donijela:  

- 1 Odluku u oblasti sprječavanja sukoba interese (kojom je utvrđeno postojanje kršenja zakona zbog postojanja sukoba interesa);

- 15 odluka u u oblasti ograničenja u vršenju javnih funkcija (5 odluka o postojanju kršenja zakona, 5 odluka da javni funkcioneri nijesu prekršili zakon, a u 5 slučaja je utvrđeno da ne postoje elementi za dalje vođenje postupka);

- 24 odluke u oblasti provjere prihoda i imovine javnih funkcionera (od kojih je u 14 odluka utvrđeno kršenje zakona);

Na osnovu Mišljenja i odluka Agencije su javni funkcioneri od 1.7.2018. do 30.09.2018. podnijeli 34 ostavke. Detaljniji podaci o ostavkama se nalaze u Tabeli 2: Ostavke javnih funkcionera na osnovu Mišljenja i Odluka Agencije.

Na osnovu odluka Agencije su organi vlasti izrekli 10 razrješenja i disciplinskih mjera. Detaljniji podaci su u Tabela 3 - Razrješenja suspendovanja, disciplinske mjere - Sprječavanje sukoba interesa i Tabeli 4: Razrješenje, suspendovanje i disciplinska mjera – Izvještaji o prihodima i imovini javnih funkcionera.