Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje za javnost

U vezi navoda pojedinih medija o postupku koji se vodi pred Agencijom u predmetu Vanje Ćalović Marković, sada bivše članice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, u cilju potpunog i tačnog informisanja javnosti, Agencija daje sljedeće saopštenje
21. avgust 2018.

U odnosu na okolnosti i dokaze  koje je imenovana dostavila Upravnom sudu,  a koje je trebala  dostaviti i Agenciji, kao i zbog niza  netačno saopštenih podataka ukazujemo da je: 

Agencija, nakon  prijema presude   Upravnog suda U. br 3789/17  primljene 07. avgusta 2018. godine uputila dva poziva za izjašnjenje o  dokazima  Vanji Ćalović Marković  i to 10. avgusta i 13. avgusta 2018. godine. 

Podsjećamo da u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku Agencija je  dužna da u roku od 30 dana donese novu  odluku, a to podrazumijeva i izjašnjenje stranke Vanje Ćalović Marković, kako bi bila donešena odluka i postupljeno po nalogu suda. 

Na prvi poziv dostavljen je odgovor punomoćnika Vanje Ćalović Marković da nijesu u mogućnosti da se odazovu pozivu, nakon čega je  Agencija punomoćniku uputila drugi poziv  sa tačno preciziranim navodima na koje dokaze treba da se izjasni  u odnosu na nejasnoće na koje je ukazao Upravni sud  za 21. avgust 2018. godine. 

U vezi navoda da Agencija nije dozvolila  prisustvo javnosti,  napominjemo da je postupak podrazumijevao izvođenje dokaza o prihodima imenovane,  ističemo  da   se imenovana  pojavila sa punomoćnikom  i predstavnicima medija, što je u suprotnosti sa članom 30 stav 5 Zakona o sprječavanju korupcije, kojim je propisano  da postupak provjere podataka iz Izvještaja nije dostupan za javnost, dok je članom 101  istog zakona propisana javnost rada Agencije i istim je navedeno  da Agencija o svom radu obavještava javnost putem saopštenja, objavljivanjem svojih odluka na svojoj internet stranici ili na drugi način. 

Pripremljeni scenario i istovremeno dostavljanje pisanog izjašnjenja  punomoćnika stranke i izbjegavanje  punomoćnika i stranke da daju izjavu pred ovlašćenim službenikom Agencije,  očigledno ukazuje  da je ovo  samo još jedna predstava za javnost gospođe Vanje Ćalović Marković,  kojom se želi izbjeći ispunjavanje obaveza u skladu sa  pravilima postupka pred Agencijom i izjašnjenje o dokazima koje posjeduje Agencija o sukobu interesa.

 Nemoguće je demantovati postojanje sukoba interesa u ovom slučaju, jer  2 364 podnesenih prijava, koje su kao neosnovane i neargumentovane odbijene od strane Upravnog suda, ne može biti rad u javnom interesu, već se radi isključivo o privatnom interesu, što je  direktno kršenje članova 7 i 8 Zakona o sprječavanje korupcije, pa svi javni funkcioneri moraju biti svjesni obaveza, zabrana i ograničenja, posebno u situacijama kada u organima, službama  i institucijama vrše  upravljačka prava, kao što je u slučaju Vanje Ćalović Marković.

S tim u vezi, Agencija će nastaviti sa neselektivnom primjenom zakona u odnosu na sve javne funkcionere, bez obzira o kom javnom funkcioneru je riječ i koju funkciju obavlja, pa će i u predmetu Vanje Ćalović Marković cijeniti pisano izjašnjenje i dokaze u skladu sa isključivom nadležnošću utvrđivanja postojanja sukoba interesa i mjera za njegovo sprječavanje i u najkraćem  roku donijeti  novu odluku i obavijestiti  javnost.


Novosti