Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje za javnost povodom presude Upravnog suda u odnosu na Vanju Ćalović Marković

8. avgust 2018.

Agencija se upoznala sa sadržinom Presude Upravnog suda u odnosu na bivšu članicu Savjeta Agencije – Vanju Ćalović Marković, kojom je poništena Odluka Agencije za sprječavanje korupcije i kojom se nalaže Agenciji da u ponovnom postupku otkloni nepravilnosti na koje ukazuje Upravni sud.

U cilju tačnog informisanja javnosti, ističemo da se u obrazloženju Upravnog suda radi o formalnim propustima tj. povredi pravila upravnog postupka (kao što je pružanje mogućnosti stranci da se izjasni o činjenicama i okolnostima na kojima treba da se zasniva rješenje).

U odnosu na druge konstatacije iz presude, kao što je uvećanje prihoda, učestvovanje u raspravama na sjednicama Savjeta ASK, Agencija će u ponovnom postupku sprovesti sve potrebne procedure i dostaviti potrebne dokaze. Bitno je naglasiti da Upravni sud nije odlučivao o meritumu stvari po pravilu pune jurisdikcije, u smislu donošenja potpuno nove odluke ili stavljanja van snage postojeće odluke Agencije, već je ostavio novi rok od 30 dana da Agencija dopuni i pojasni navode iz Odluke koju su po mišljenju suda bile nejasne.

Agencija će u predviđenom roku donijeti novu Odluku kojom se potvrđuje evidentni sukob interesa bivše članice Savjeta ASK Vanje Ćalović Marković, jer ni sud u svojoj presudi nije osporio navode Agencije koji se tiču sukoba interesa, kao ni činjenicu da g-đa Ćalović Marković nije obavijestila ostale učesnike u raspravi – članove Savjeta Agencije i nije zatražila Mišljenje Agencije o postojanju sukoba interesa (član 8. ZSK).

Napominjemo, da u skladu sa članom 7 Zakona o sprječavanju korupcije, mišljenja o postojanju sukoba interesa u vršenju javne funkcije i ograničenja u vršenju javnih funkcija, donosi Agencija i ista su obavezujuća za javnog funkcionera.

Agencija stoji iza svojih odluka i odbacuje sve komentare o postojanju političkog uticaja na rad Agencije i napominjemo da je svaka Odluka zasnovana isključivo na Zakonu o sprječavanju korupcije. Samim tim nijesu tačna saopštenja pojedinih NVO i političkih partija i motivisana su isključivo sticanjem sopstvenih političkih poena.

Novosti