Agencija za sprječavanje korupcije

Obavještenje za političke subjekte o promjeni obrasca za podnošenje izvještaja o troškovima izbornih kampanja za lokalne izbore održane 20. i 27. maja

28. maj 2018.

Obavještavamo političke subjekte, koji su učestvovali na lokalnim izborima u 12 crnogorskih opština, 20. i 27. maja, da su prijavljeni nedostaci na izvještaju o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju otklonjeni i da je prije popunjavanja i slanja potrebno preuzeti zadnju verziju obrasca sa internet stranice Agencije.

Obrazac možete preuzeti na sledećem linku: http://www.antikorupcija.me/me/korisnicki-servisi/preuzimi-obrasce/

Podsjećamo političke subjekte da su u obavezi, shodno čl. 39 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja koji se odnosi na podnošenje izvještaja o utrošenim sredstvima za izbornu kampanju, podnijeti pomenuti izvještaj, u štampanoj i elektronskoj formi, Agenciji, sa pratećom dokumentacijom, u roku od 30 dana od dana održavanja izbora, odnosno u slučaju održanih izbora u Opštini Plužine do 19. juna, kao i izbora u više Opština održanih 27. maja 26, juna 2018. godine.

Agencija će izvršiti kontrolu potpunosti i tačnosti izvještaja, kao i prateće dokumentacije i dostaviti u roku od 10 dana od dana prijema pomenute dokumentacije, obavještenje nadležnim organima za raspodjelu preostalih 80% sredstava političkim subjektima shodno broju osvojenih mandata.

O svim nalazima kontrole, pronađenim nepravilnostima i sprovedenim aktivnostima Agencija će redovno obavještavati javnost.


Novosti