Agencija za sprječavanje korupcije

Analiza okončanih postupaka po službenoj dužnosti

Nakon sprovedenih i okončanih postupaka, nadležni Odsjek za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača je sačinio analizu navedenih postupaka
Agencija za sprječavanje korupcije
29. mart 2018.

U cilju preventivnog djelovanja i suzbijanja rizika od korupcije i narušavanja integriteta u javnom sektoru, Agencija je u 2017. godini po službenoj dužnosti, u skladu sa odredbom člana 54 Zakona o sprječavanju korupcije, pokrenula 18 postupaka za utvrđivanje postojanja ugrožavanja javnog interesa pri oglašavanju slobodnih radnih mjesta i to u trajanju od jednog dana ili u danima vikenda od strane javnih preduzeća, javnih ustanova i drugih pravnih lica čiji je većinski vlasnik ili osnivač  država odnosno opština, a kod kojih se u pogledu zasnivanja radnog odnosa primjenju opšti propisi o radu.

Nakon sprovedenih i okončanih postupaka, nadležni Odsjek za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača je sačinio analizu navedenih postupaka, koja se nalazi u prilogu.

Analiza sadrži podatke o pokretanju i ishodu postupaka po službenih dužnosti koje je pokrenula Agencija, sa prikazanim statističkim podacima o strukturi javnih institucija koje su objavljivale oglase u trajanju od jednog dana i/ili u dane vikenda, brojem oglasa i brojem slobodnih radnih mjesta za koje su ovi oglasi raspisani.