Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 65. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Konstatovano je da je Agencija u potpunosti realizovala Plan rada za 2017. godinu, dosljedno i neselektivno ispunjavajući sve svoje preventivne nadležnosti, na šta ukazuju i podaci o povećanom povjerenju građana u odnosu na 2016. godinu, kao i da sve veći broj građana prepoznaje preventivne nadležnosti Agencije.
27. mart 2018.

Savjet ASK je na današnjoj sjednici razmatrao i usvojio Izvještaj o radu ASK za 2017. godinu.

Konstatovano je da je Agencija u potpunosti realizovala Plan rada za 2017. godinu, dosljedno i neselektivno ispunjavajući sve svoje preventivne nadležnosti, na šta ukazuju i podaci o povećanom povjerenju građana u odnosu na 2016. godinu, kao i da sve veći broj građana prepoznaje preventivne nadležnosti Agencije. 

Takođe je konstatovano je da je Agencija i u protekloj godini ostvarila konkretne i mjerljive rezultate, i unaprijedila svoj rad u odnosu na 2016 po svim segmentima, doprinoseći na taj način smanjenju rizika od korupcije, stvarnog i potencijalnog sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, jačanju integriteta javnog i privatnog sektora, kao i transparentnosti izbornih procesa. 

Kroz dosljednu i neselektivnu primjenu zakonskih obaveza i proaktivan pristup, Agencija je doprinijela postizanju visokog stepena discipline i odgovornosti obveznika primjene zakona, što se potvrđuje činjenicom da su značajno smanjeni prekršaji u odnosu na prošlogodišnji period. S druge strane ask je kroz objavljivanje podataka o utrošenim sredsrvima za vrijeme izborne kampanje obezbijedila visok stepen transparenti u odnosu na izborni proces. 

Agencija je u 2017 donijela 64 odluke zbog obavljanja nespojivosti funkcija i postojanja sukoba interesa, na osnovu kojih je 37 javnih funkcionera podnijelo ostavke, dok su četiri javna funkcionera razriješena od strane organa vlasti. Sumarno posmatrano, od početka rada Agencije, nakon mišljenja i odluka ovog organa 112 javnih funkcionera je podnijelo ostavke, dok je 30 javnih funkcionera razriješeno od strane organa vlasti.

Dostavljena su 7.032 Izvještaja Izvještaja o prihodima i imovini po različitim osnovima podnošenja, a provjereno je 1.620 javnih funkcionera i državnih službenika, čime je premašen Godišnji plan provjera za 2017. 

U dijelu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja u poređenju sa prethodnom godinom povećan je broj dostavljenih odluka o visini članarine političkih subjekata sa 42 Odluke na 51, kao i broj godišnjih konsolidovanih izvještaja političkih subjekata sa 41 na 65. Izvršena je kontrola 2.990 dostavljenih izvještaja.

Veliki napredak se uočava u pogledu poštovanja odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja imajući u vidu znatno manji broj podnijetih zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka (21 zahtjev u 2017. u odnosu na 435 zahtjeva u prethodnoj godini). 

Iako je Agencija u primjeni nadležnosti naišla na visok odziva od strane obveznika, u određenim situacijama je bila prinuđena da pokreće prekršajne postupke za povrede Zakona iz svoje nadležnosti, pa je tokom 2017. podnijela 423 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka, dok su nadležni sudovi izrekli novčane kazne u iznosu od preko150.000 eura, uključujući i predmete pokrenute u 2016. 

Agenciji je dostavljeno 665 Izvještaja o sprovođenju planova integriteta koji su doneseni tokom 2016. godine. Agencija je dala 107 pojedinačnih preporuka za unapređenje planova integriteta, kao i 335 preporuka za unapređenje izvještaja o sprovođenju planova integriteta. Posebno je važno istaći da su organi vlasti bili u obavezi da izvijeste o realizaciji mjera za savladavanje rizika, te da je ocijenjeno da je realizovano 63,3%, djelimično realizovano 15,6%, dok je svega 12,2% mjera ocijenjeno kao nerealizovano u prvoj godini sprovođenja plana integriteta. 

Sedam kandidata je položilo ispit za obavljanje poslova lobiranja i dobilo sertifikat o položenom ispitu. Podnijet je jedan zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti lobiranja. Zahtjev je odobren u novembru 2017. godine, pa je lice koje je podnijelo zahtjev upisano u registar lobista kao zvanično prvi lobista u Crnoj Gori. 

Kao rezultat kampanja, povećan je broj prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na korupciju. Tokom 2017. broj prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na korupciju je bio je 69, dok su podnijeta dva zahtjeva za zaštitu zviždača, gdje je u jednom slučaju dodijeljena zaštita zviždaču. U  4 slučaja Agencija je utvrdila ugrožavanje javnog interesa po osnovu prijava zviždača, a nadležnom tužilaštvu proslijeđeno je 9 prijava, a 17 drugim nadležnim organima. Agencija je pokrenula i 27 postupaka po službenoj dužnosti u kojima je u 16 slučajeva kod 98 javnih preduzeća utvrdila postojanje ugrožavanja javnog interesa u postupcima u vezi sa oglašavanjem slobodih radnih mijesta i pravom na rad. 

Agencija donijela 7 mišljenja o procjeni podložnosti propisa na rizike korupcije i usklađenost sa međunarodnim standardima važećih zakonskih tekstova, kao i 4 mišljenja na nacrte zakona i drugih propisa i opštih akata.

Unaprijeđena je saradnja sa drugim državnim organima kroz potpisivanje više sporazuma o saradnji, kao i razmjena podataka sa drugim institucijama u realnom vremenu kroz informacioni sistem Agencije, u kojem su u kontinuitetu razvijani novi moduli i unaprijeđivana bezbjednost podataka.     

Brojne aktivnosti u 2017. godini Agencija je realizovala u saradnji sa međunarodnim institucijama i organizacijama: Evropskom komisijom, Oebsom/ODIHR-om, Savjetom Evrope i drugim relevantnim subjektima. U tom smislu, Agencija je dobila značajnu podršku kroz međunarodne projekte, kao što su IPA 2014 twinning projekat „Podrška implementaciji mjera integriteta u Crnoj Gori“  u okviru kojeg je realizovano šest misija i Horizontalni mehanizam EU i Savjeta Evrope za Zapadni Balkan i Tursku. 

Veoma važne aktivnosti Agencija je tokom godine sprovela sa Regionalnom antikorupcijskom inicijativom kroz Regionalni program jačanja kapaciteta antikorupcijskih institucija i civilnog društva u borbi protiv korupcije i učestvovanju u procesu usklađenosti sa UN konvencijom koji sprovodi RAI Sekretarijat. Aktivnosti su se odnosile na jačanje kapaciteta Agencije u sprovođenju procjena rizika od korupcije kroz planove integritea i kroz analizu propisa na rizike od korupcije. U saradnji sa RAI sekretarijatom razvijena je Metodologija o procjeni podložnosti zakonskih propisa korupciji u Crnoj Gori. Aktivnosti će biti nastavljene i u 2018. godini.

U kontinuitetu se sprovodi obaveze iz članstva u regionalnim i međunarodnim institucijama i organizacijama kao što su GRECO, Međuvladina radna grupa za evaluaciju primjene Konvencije UNCAC, Antikorupcijska mreža za istočnu Evropu i centralnu Aziju, Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (ACN OECD). 

Agencije je efekte svog rada provjerila kroz rezultate istraživanja javnog mnjenja koje je na terenu sprovela agencia DAMAR Plus, koji su ohrabrujući, imajući u vidu da je u 2017. povjerenje imalo 68.4% građana ispitanika  u odnosu na 65,4% ispitanika u 2016, dok 69% građana u 2017. smatra da je Agencija dala doprinos u borbi protiv korupcije.

Agencija će i u narednom periodu nastavit sa proaktivnim nadzorom nad sprovođenjem tri antikorupcijska zakona iz nadležnosti Agencije.


Novosti