Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 62. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

20. februar 2018.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savejta ASK se na današnjoj sjednici upoznao sa Planom kontrole i nadzora u toku kampanje za izbor Predsjednika Crne Gore.

Članovi Savjeta su dali konkretne proporuke za unapređenje Plana, posebno u dijelu terenskih kontrola, koje će biti inkorporirane u taj akt.

Ukupan broj zakonskih obveznika u toku kampanje je 1159, tj. 440 budžetskih jedinica na državnom i lokalnom nivou, 719 državnih organa, organa državne uprave, lokalne samouprave, javnih preduzeća, javnih ustanova, državnih fondova i privrednih društava čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave. 

Plan je izrađen na osnovu Procjene rizika, koja sadrži ocjene mogućeg ponašanja obveznika Zakona u toku izborne kampanje koji može dovesti do nepoštovanja propisanih obaveza, zabrana i ograničenja u toku izborne kampanje.

Tokom izrade Procjene rizika, uzeta su u obzir iskustva koje je Agencija imala u toku dosadašnjih kontrola izbornih kamapnja, a rizici su identifikovani na osnovu podnijetih prigovora, pokrenutih prekršajnih postupaka i analiza izvještaja i drugih akata Agencije.

Kada je u pitanju kontrola na terenu, Agencija će posebno u toku izborne kampanje biće izvršen uvid u prateću dokumentaciju u odnosu na: potrošnju budžetske rezerve (50% Opština i Ministarstvo finansija), socijalna davanja (50% Opština i po jedan organ vlasti na lokalnom nivou u svim opštinama), i zapošljavanje u izbornoj kampanji i u ranijem periodu. Zapošljavanje če biti posebno kontrolisano kod obrazovnih ustanova gdje će biti iskontrolisan uzorak od 10% obrazovnih ustanova, kao i 20 onih sa najviše zapošljavanja u kampanji.

Savjet će, u skladu sa ustaljenom praksom, redobno pratiti realizaciju Plana kontrole i nadzora.

Novosti