Agencija za sprječavanje korupcije

Predstavnici Agencije učestvovali na sastanku UO Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori

12. maj 2017.

U okviru Horizontalnog mehanizma za zapadni Balkan i Tursku, u Podgorici je održan drugi sastanak Upravnog odbora Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori (AEC-MNE). Na sastanku je razmotren proces i rezultati sprovođenja projekta i usvojen revidirani  Plan rada za naredni period.   

Učesnici sastanka su bili i predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije kao članovi Upravnog odbora projekta, s obzirom na to da je Agencija jedan od ključnih korisnika projekta, koji ne samo da je značajan za dalje jačanje kapaciteta Agencije za sprovođenje njenih ključnih nadležnosti u oblasti kontrole finansiranja političkih partija i izbornih kampanja, poštovanja propisa o prijavi imovine i sukobu interesa, zaštite zviždača i unapređenja etike i integriteta u javnom sektoru, već i za utvrđivanje smjernica za dalji razvoj antikorupcijskog pravnog i institucionalnog okvira u Crnoj Gori kroz ispunjavanje preporuka GRECO-a. Projekat, takođe, predviđa aktivnosti koje će Agencija sprovoditi u konsultacijama sa brojnim akterima iz javnog sektora, sudijama i tužiocima, poslanicima, policijom i državnim službenicima, kao i civilnim sektorom, što je prilika za intenziviranje interesorne saradnje u prevenciji i suzbijanju korupcije. 

Načelnica Odsjeka za međunarodnu saradnju i standarde, Marina Mićunović, je u uvodnoj riječi predstavila aktivnosti koje je Agencija preduzela na sprovođenju projektnih zadataka. U dijelu sastanka koji se odnosio na projektne aktivnosti, načelnik Odsjeka za praćenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, Dušan Drakić, je upoznao učesnike sa aktivnostima i ekspertskim analizama koje su izrađene u okviru projekta, a tiču se regulatornog okvira za kontrolu finansiranja političkih subjekata i predložio uvođenje dvije nove projektne aktivnosti u Planu rada koje su od značaja za dalje unapređenje kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja. 

Sastanku Upravnog odbora projekta su prisustvovali takođe g-đa Angela Longo, šefica programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, Mustafa Ferati, rukovodilac jedinice I Odjeljenja za ekonomski kriminal i saradnju Savjeta Evrope, Marzia Palotta, projektni menadžer u ime Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, Helga Dakić, samostalni savjetnik u Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma i Ana Selić, menadžer projekta u ime Savjeta Evrope.


Novosti