Agencija za sprječavanje korupcije

Održana ekspertska misija predstavnika ANAC-a o jačanju kapaciteta Agencije

24. novembar 2017.

U posjeti Agenciji za sprječavanje korupcije je 22. i 23. novembra 2017. godine boravila  ekspertska misija – g. Davide Conforti o g-đa Paola Pittelli iz Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije (ANAC).

Posjeta eksperata je jedna od aktivnosti u okviru projekta „Podrška implementaciji mjera integriteta” koji finansira EU posredstvom Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA II), koja se sprovodi u skladu sa planom relizacije mjera koji je usaglašen sa predstavicima Agencije i ANAC-a.

Tokom konsultacije eksperata ANAC-a sa predstavnicima svih organizacionih jedinica Agencije, izvršena je detaljna analiza potreba zaposlenih Agencije za daljim usavršavanjem, kroz obuke, treninge, i učenje na najboljim EU praksama u gotovo svim nadležnostima Agencije a posebno u oblastima koje se odnose na integritet, lobiranje i zaštitu zviždača. Takođe, projektnim planom koji je razmatran na ovom sastanku biće obuhvaćene aktivnosti analize ključnih internih akata i procedura ASK  u dijelu svih ostalih nadležnosti Agencije, a u cilju unapređivanja efikasnosti rada  Agencije.


Novosti