Agencija za sprječavanje korupcije

Održan sastanak Upravnog odbora RAI

Sastanku je prisustvovao i predstavnik Agencije za sprječavanje korupcije, koji je član Upravng odbora RAI-a u ime Crne Gore.
24. oktobar 2017.

U Ljubljani je održan 26. sastanak Upravnog odbora Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI) na kojem je razmatrano dalje strateško planiranje ove organizacije, koja broji devet zemalja članica. Sastanku je prisustvovao i predstavnik Agencije za sprječavanje korupcije, koji je član Upravng odbora RAI-a u ime Crne Gore.

Na sastanku je razmatran Evaluacioni izvještaj o sprovođenju Plana rada 2016 - 2017, Plan rada RAI za period 2018 – 2020, kao i budžet RAI-a za 2018. godinu. Planom rada je identifikovano pet ključnih ciljeva, kao i niz aktivnosti za njihovu realizaciju, koji se odnose na jačanje regionalne saradnje u oblasti sprečavanja sukoba interesa i provjere imovinskih kartona, jačanje integriteta primjenom transparetnih pravila i procedura, zaštite zviždača, unapređenje kapaciteta organa krivičnog gonjenjai i njihove regionalne saradnje, kao i kapaciteta u oblasti sprečavanja pranja novca. Navedene aktivnosti se u najvećoj mjeri poklapaju sa nacionalnim strateškim planiranjem svih devet zemalja članica i obuhvataju preventivne antikorupcijske organe, kao i organe krivičnog gonjenja u oblasti antikorupcije.

Takođe, na Upravom odboru RAI-a je , potvrđena formalizacija saradnje Slovenije sa RAI-em kroz dobijanje statusa posmatrača, što će dodatno unaprijediti kvalitet razmjene iskustva i najbolje prakse zemalja članica i doprinijeti realizaciji strateških ciljeva RAI u oblasti borbe protiv korupcije na regionalnom nivou.


Novosti