Agencija za sprječavanje korupcije

Govor direktora Agencije za sprječavanje korupcije Sretena Radonjića na ceremoniji povodom početka tvining projekta 'Podrška implementaciji mjera integriteta'

26. jun 2017.

Zadovoljstvo mi je da Vas pozdravim u ime Agencije za sprječavanje korupcije i zahvalim na vašem prisustvu ovoj svečanosti povodom zvaničnog obilježavanja početka sprovođenja IPA projekta „Podrška implementaciji mjera integriteta.“ 

Posebno mi je drago što su danas sa nama i predstavnici nacionalne Agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije. Uz podršku i saradnju sa tom renomiranom institucijom ćemo, siguran sam, uspješno realizovati projekat i dodatno doprinijeti uspješnom radu Agencije za sprječavanje korupcije, ali i drugih organa zaduženih za borbu protiv korupcije. 

Agencija je centralna preventivna antikorupcijska institucija u Crnoj Gori koja je od početka rada 1. januara 2016. postigla konkretne i mjerljive rezultate u svim oblastima iz svoje nadležnosti. Ipak, naglašavam da su to istovremeno i  zajednički rezultati svih državnih institucija, te da su postignuti zahvaljujući veoma dobroj međuinstitucionalnoj saradnji, pa mi je zadovoljstvo što ste vi kao njihovi predstavnici prisutni na ovoj svečanosti i koristim priliku da vam se zahvalim i čestitam na sve boljim rezultatima koje zajedno postižemo u borbi protiv korupcije. 

Za Agenciju, kao korisnicu, ovo je veoma važan projekat koji će dodatno osnažiti kapacitete ovog organa kada je u pitanju sprovođenje nadležnosti koje se odnose na integritet, zaštitu zviždača i lobiranje, kao i dalje unaprjeđenje  međuinstitucionalne saradnje u borbi protiv korupcije.   

Tokom projekta će se, između ostalog, analizirati dosadašnje sprovođenje planova integriteta koji su zasnovani na procjeni rizika u odnosu na radne procese i konkretna radna mjesta u institucijama javnog sektora i izrađivati preporuke za njihovo unapređenje, a posebno u sektorima koji su osjetljivi na korupciju. 

Analiziraće se i implementacija standarda u oblastima zaštite zviždača i lobiranja, kao i operativne i interne procedure Agencije i pripremati preporuke za njihovo unapređenje. Biće organizovane i obuke za kadar Agencije, kao i za menadžere integriteta i lica određena da primaju i postupaju po prijavama zviždača u svim institucijama javnog sektora. 

Posebno je važno istaći da je Agencija u oblastima koje su definisane projektom već postigla konkretne i mjerljive rezultate. S tim u vezi, sa zadovoljstvom konstatujem da su sve institucije javnog sektora prepozale važnost izgradnje i daljeg unaprjeđenja institucionalnog i profesionalnog integriteta, kroz dosljedno poštovanje antikorupcijskih principa propisanih zakonom. 

Agenciji za sprječavanje korupcije dostavljeno je ukupno 667 planova integriteta. U ovoj godini Agenciji su dostavljeni i prvi izvještaji o njihovom sprovođenju, na koje je ovaj organ dao 331 preporuku za unapređenje, a čija analiza će biti predmet rada Agencije i tokom ove i početkom naredne godine. 

Kad je u pitanju postupanje po prijavama korupcije i zaštita zviždača, moram da istaknem podatak da je preko 750 zakonskih obveznika, na inicijativu Agencije, unutar svojih institucija odredilo lice koje će postupati po prijavama zviždača, dok je akcenat rada Agencije u ovoj oblasti bio na obuci tih lica. 

Takođe, od početka rada pa do 1. juna ove godine Agencija je postupala po 71-oj primljenoj prijavi zviždača ali i, na osnovu sopstvenih saznanja, pokrenula još 11 postupaka po službenoj dužnosti. U ovoj oblasti Agencija je imala kvalitetnu saradnja sa nadležnim tužilastvima kojima je proslijeđeno 19 predmeta na dalje postupanje i koji su u toku, a neki i okončani osuđujućom presudom. 

Kada je u pitanju lobiranje, Agencija je posebnu pažnju posvetila intenzivnim obukama i promociji tog antikorupcijskog mehanizma, a objavljivala je javne pozive i organizovala polaganja ispita za obavljanje poslova lobiranja. 

U vezi sa navedenim, još jednom koristim ovu priliku da se zahvalim prisutnim predstavnicima institucija javnog sektora na izuzetnoj podršci i saradnji u oblastima jačanja integriteta, postupanja po prijavama zviždača i zaštite zviždača, kao i u svim drugim oblastima koje su u nadležnosti rada Agencije. 

Imajući u vidu cilj projekta, kao i oblasti na koje se osnosi, naglašavam da projekat nije namijenjem samo Agenciji već i ostalim institucijama pa sam, na osnovu dosadašnjeg iskustva, siguran da ćemo tokom trajanja projekta imati jaku međusobnu podršku i saradnju. 

Na samom kraju želim da podsjetim da je Agencija efekte svoga rada provjerila i kroz istraživanje javnog mnjenja pod nazivom ”Stavovi javnosti o pitanju korupcije i upoznatost sa radom Agencije“ koje je objavljeno u decembru prošle godine. Prema rezuzltatima, gotovo dvije trećine građana (65,4%) ima povjerenje u rad Agencije, dok skoro 70% ispitanika procjenjuje da je Agencija dala doprinos sveukupnoj borbi protiv korupcije u Crnoj Gori. 

Konkretni i mjerljivi rezultati, ponavljam, ostvareni su u saradnji i uz podršku državnih institucija, nevladinog sektora, medija i građana, kao i eksperata koji su kroz međunarodne projekte jačali kapacitete ovog organa i davali preporuke za unaprjeđenje rada Agencije. 

Ovaj projekat i saradnja sa Agencijom za borbu protiv korupcije Republike Italije, ubijeđen sam, dodatno će ojačati kapacitete Agencije za sprječavanje korupcije, ali i drugih nadležnih institucija. To će doprinijeti i jačanju integriteta i transparentnosti rada javnog i privatnog sektora, a time i daljem smanjenju korupcije kao jednom od uslova na putu Crne Gore ka EU, u čemu će Agencija, kao i do sada, dati svoj puni doprinos.   


Novosti