Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak sa predstavnicima Univerziteta Peruđa

26. februar 2021.

Načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju i standarde Agencije za sprječavanje korupcije Marina Mićunović i načelnik Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja Dušan Drakić održali su online sastanak sa predstavnicima Odsjeka za političke nauke Univerziteta Peruđa, koji sprovode projekat na temu Administrativna prevencija kroz ciljane antikorupcijske modele u zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji.

Projekat je započet u januaru 2020. godine i, između ostalog, obuhvata održavanje okruglih stolova na kojima se dubinski analizira oblast prevencije korupcije u obuhvaćenim zemljama.

Službenici Agencije su predstavili sagovornicima istorijat i faze razvoja institucionalnog i normativnog antikorupcijskog preventivnog okvira u Crnoj Gori, i razloge za uspostavljanje Agencije za sprječavanje korupcije kao nezavisnog tijela koje je, u komunikaciji i saradnji sa Evropskom komisijom, centralizovalo najveći dio preventivnih antikorupcijskih mehanizama.

Pojašnjeni su i strateško opredjeljenje naše države u ovoj oblasti, pozicioniranje Agencije u institucionalnom okviru, kao i njena funkcionalna, operativna i finansijska nezavisnost.

Namjera rukovodilaca Projekta je da do kraja godine izrade dvije publikacije, po jednu akademskog i operativnog tipa, u kojima će biti sabrani rezultati navedenog istraživanja.

Novosti