Agencija za sprječavanje korupcije

Predstavnica Agencije za sprječavanje korupcije učestvovala kao članica GRECO evaluacionog tijela za evaluaciju Republike Makedonije u okviru V kruga GRECO evaluacija

5. oktobar 2018.

Grupa zemalja Savjeta Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO), nakon sprovedene obuke i procesa selekcije, izabrala je načelnicu Odjeljenja za međunarodnu saradnju i standarde, Marinu Mićunović za članicu GRECO evaluacionog tima koji će evaluirati Republiku Makedoniju u okviru V kruga GRECO evaluacija koji ocjenjuje efikasnost mehanizama prevencije korupcije u odnosu na najviše predstavnike izvršne vlasti i policiju.

 Nakon dostavljenih odgovora na upitnik od strane R. Makedonije, predstavnica Agencije je zajedno sa ostalim članovima tima bila u posjeti institucijama R. Makedonije koje su obuhvaćene navedenom evaluacijom, kako bi tim prikupio dodatne informacije i sačinio sveobuhvatni izvještaj sa preporukama za unapređenje mehanizama za prevenciju korupcije u R. Makedoniji za predmetne ciljne grupe. Navedeni evaluacioni izvještaj biće predmet usvajanja u skupštini GRECO- a u martu 2019. godine.

 Podsjećamo, GRECO je najznačajnije antikorupcijsko tijelo Savjeta Evrope,  koji ima za cilj da unaprijedi kapacitete njegovih država članica u borbi protiv korupcije, ocjenjujući njihovu usklađenost država članica sa antikorupcijskim standardima Savjeta Evrope kroz uspostavljeni system monitoringa. Crna Gora je članica GRECO-a od  2006. godine i trenutno je dio IV kruga evaluacija, a Agencija za sprječavanje korupcije je nacionalni koordinator za ispunjavanje obaveza koje proističu iz navedenog članstva.       

Novosti