Agencija za sprječavanje korupcije

Direktor Agencije održao sastanak sa šefom Delegacije EU

17. februar 2016.

Danas je u prostorijama Agencije za sprječavanje korupcije održan sastanak sa šefom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Nj.E. ambasadorom Mitjom Drobničem i njegovim saradnicima.

Cilj sastanka je bio da direktor Radonjić upozna ambasadora Drobniča sa normativnim, tehničkim, administrativnim i drugima kapacietima i aktivnostima koje su sprovedena kako bi Agencija  ispunila sve zakonom propisane nadležnosti.  

Radonjić je naglasio da je zaokružen normativni okvir za punu implementaciju Zakona o sprječavanju korupcije, Zakona o finanairanju političkih subjekata i izbornih kampanja i Zakona o lobiranju. Takođe, obezbijeđeni su i prostorni i tehnički preduslovi za rad Agencije, preseljenjem u nove prostorije, koje su u potpunosti prilagođene nadležnostima i procesu rada ove institucije. 

On je naglasio da će jedna od prioritetnih aktivnosti Agencije u predstojećem periodu biti primjena propisa u oblasti kontrole finanasiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, posebno u dijelu sprječavanja eventualnih zloupotreba državnih resursa u izborne svrhe. Princip Agencije je, kako je istakao, aktivna i neselektivna kontrola svih političkih subjekata, kao i nadzor nad punom primjenom zakona.  

U prilog tome govori činjenica da je Agencija pokrenula prekršajne postupke protiv političkih subjekata koji nijesu donijeli i dostavili Agernciji odluku o visini članarine za tekuću godinu, kao i protiv organa lokalnih uprava nadležnih za poslove finansija koji nijesu donijeli odluku o visini budžetskih sredstava koja pripradaju političkom subjektu za finansiranje redovnog rada u 2016. godini. 

 dijelu administrativnih kapaciteta, Radonjić je kazao da je Agencija preuzela 23 službenika iz bivše Uprave za antikorupcijsku inicijativu i Komisije za sprječavanje sukoba interesa, i da je kroz interne i javne oglase zapošljeno dodatnih 16 službenika. On je kazao da u najskorijem periodu očekuje popunjavanje preostalih radnih mjesta u skladu sa utvrđenim procedurama. 

Radonjić je informisao ambasadora Drobniča sa aktivnostima koje se odnose na edukaciju službenika u cilju efikasnog sprovođenja zakona iz nadležnosti Agencije, uz podršku eksperta za borbu protiv korupcije iz države članice EU, koji će biti prisutan u Agenciji šest mjeseci, od 1. marta tekuće godine, i biće stalna podrška direktoru i zaposlenima. 

Nakon što je upoznat sa jednistvenim informacionim sistemom i prostornim kapacitetima Agencije, ambasador Drobnič je izrazio zadovoljstvo sprovedenim aktivnostima, posebno imajući u vidu da su stvoreni formalno-pravni preduslovi kako bi Agencija u kratkom roku postigla mjerljive rezultate. Na kraju sastanka, ambasador Drobnič je ukazao na značaj ove institucije u konteksu evropskih integracija, a posebno u ispunjavanju privremenih mjerila u oblasti vladavine prava.

Zajednički je konstatovano da je za uspješan rad Agencije i obezbjeđivanje njenog adekvatnog imidža u javnosti neophodno je nastaviti sa politikom transparentnog rada i pune saradnje sa državnim organima, civilnim sektorom i medijima, kao što je to bio slučaj u procesu izrade podzakonskih akata iz oblasti kontrole finanasiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.

Imajući u vidu značaj nadležnosti Agencije, a posebno u izbornoj godini, na kraju sastanka iskazana je obostrana spremnost za dalju saradnju, kako na rukovodnom, tako i na operativnom  nivou između predstavnika EU i Agencije.

Novosti