Agencija za sprječavanje korupcije

Obuka o Zakonu o lobiranju u Upravi za kadrove

Koordinator Sektora za prevenciju korupcije Mladen Tomović održao je u Upravi za kadrove Crne Gore predavanje na temu “Primjena Zakona o lobiranju i lobiranje u EU.
14. mart 2017.

Tema predavanja su bili institut lobiranja i načela lobiranja, sa osvrtom na uslove za obavljanje djelatnosti lobiranja, obavezama lobiste, registar lobista i sukob interesa. Takođe, polaznicima su objašnjene obaveze lobiranih lica i organa zakonodavne i izvršne vlasti nakon lobističkog kontakta, razdvajanje dozvoljenog od nedozvoljenog lobiranja, obaveze podnošenja prijave za nezakonito lobiranje i postupanje sa prijavama lobiranih  lica. 

U okviru teme lobiranjima u EU, učesnicima seminara su predstavljena glavna obilježja lobističke scene u Briselu i kanali uticaja na procese odlučivanja u EU.

Pored opšteg dijela prezentacije, cilj ove obuke je osposobljavanje državnih službenika za prepoznavanje dozvoljenog i nedozvoljenog lobiranja, upoznavanje sa njihovim dužnostima, kao i obaveze organa vlasti u odnosu na objavljivanje zabilješke o lobističkom kontaktu, kao i podnošenje prijave Agenciji u slučaju nedozvoljenog lobiranja, upoznavanje sa lobiranjem u EU institucijama i  uporednom praksom zemalja EU.

Novosti