Agencija za sprječavanje korupcije

Poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje ispita za obavljanje poslova lobiranja

23. septembar 2016.

Na osnovu članova 6 i 7 Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita za obavljanje poslova lobiranja („Službeni list CG“ br. 60/2015 od 16.10.2015. godine), Agencija za sprječavanje korupcije objavljuje

POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POLAGANJE ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA LOBIRANJA

Zakazuje se polaganje ispita za obavljanje poslova lobiranja za 27. oktobar 2016. godine, u 12 časova u prostorijama Agencije za sprječavanje korupcije, ulica Kralja Nikole 27/V, Podgorica.

Prijava za polaganje ispita podnosi se Agenciji, najkasnije do 17. oktobra 2016. godine. Osim prijave, potrebna dokumentacija je:

1) dokaz o visokom obrazovanju, sedmi nivo okvira kvalifikacija, podnivo jedan (VII1);

2) dokaz da se protiv podnosioca zahtjeva ne vodi krivični postupak za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti;

3) dokaz da podnosilac zahtjeva nije osuđivan za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti; (pribavlja Agencija po službenoj dužnosti)

4) dokaz da podnosiocu zahjeva nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u oblasti za koju lobira; (pribavlja Agencija po službenoj dužnosti)

5) potpisana izjava o nepostojanju ograničenja iz člana 14 st. 1 i 2 Zakona o lobiranju.

Troškovi za polaganje ispita u iznosu od 100 EUR uplaćuju se na žiro račun: Budžet Crne Gore – Agencija za sprječavanje korupcije broj 832-52012-40, svrha uplate: Naknada za polaganje ispita za obavljanje poslova lobiranja. Dokaz o uplati troškova, shodno članu 8 Pravilnika, kandidati su dužni da predaju sekretaru Komisije prije početka polaganja ispita.

Način polaganja ispita predviđen je Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita za obavljanje poslova lobiranja. Ispit se polaže pred Komisijom za polaganje ispita, po Programu za polaganje ispita koji sadrži sljedeće predmete: 1) Ustavni sistem Crne Gore; 2) Državna uprava i organizacija državne uprave; 3) Lokalna samouprava; 4) Lobiranje i djelatnost lobiranja; 5) Sprječavanje sukoba interesa u vršenju javne funkcije; 6) Krivična djela protiv službene dužnosti, platnog prometa i privrednog poslovanja i državnih organa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove će biti objavljen na internet stranici Agencije za sprječavanje korupcije, www.antikorupcija.me.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu se obratiti službenicima Odsjeka za integritet i lobiranje putem telefona: 020/44-77-21, 44-77-22 i na email: integritet@antikorupcija.me


Prijava za polaganje ispita
Obrazac izjave o nepostojanju organičenja iz člana 14 st. 1 i 2 Zakona o lobiranju 
Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za obavljanje poslova lobiranja 
Literatura za polaganje ispita