Agencija za sprječavanje korupcije

Završne račune i konsolidovanje izvještaje Agenciji za sprječavanje korupcije dostavilo 45 političkih subjekata

Završni računi i konsolidovani finansijski izvještaji
13. april 2017.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Politički subjekti su bili dužni da najkasnije do 31. marta 2017. godine podnesu Agenciji za sprječavanje korupcije, Poreskoj upravi i Državnoj revizorskoj instituciji završne račune i godišnje konsolidovane finansijske izvještaje za 2017. godinu.

Na adresu Agencije su dostavljeni izvještaji 45, od ukupno 63 politička subjekta (51 iz registra političkih partija u Ministarstvu javne uprave, kao i 12 političkih subjekata koji po osnovu osvojenih mandata na lokalnim ili parlamentarnim izborima dobijaju budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada.

Izvještaj nije dostavilo 18 subjekata, i to: Socijalistička narodna partija, Građanska partija Crne Gore, Stranka srpskih radikala, Demokratska zajednica Muslimana i Bošnjaka u Crnoj Gori, Zelena partija, Demokratski Centar Boke, Bošnjačka Demokratska zajednica, Partija udruženih penzionera i invalida, Centralna albanska partija za integracije, Srpska stranka, Partija penzionera, invalida i restitucije, Alternativa Crna Gora, Građanski front (Cetinje), Narodna stranka, Bokeški forum (Tivat), Izbor (Herceg Novi), Novska lista (Herceg Novi), DS IBER HOT (Plav).

Nepostupanje u skladu sa članom 37 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (nedostavljanje izvještaja, kumulativno Agenciji za sprječavanje korupcije, Poreskoj Upravi i Državnoj revizorskoj instituciji) povlači prekršajnu odgovornost za političkog subjekata i odgovorno lice u njemu, kao i obavezu Agencije da donese Odluku o privremenoj obustavi prenosa budžetskih sredstava političkom subjektu do okončanja prekršajnog postupka. Po dobijanju informacija od Poreske uprave i DRI-a, Agencija će utvrditi konačnu listu političkih subjekata koji nijesu dostavili ispunili zakonsku obavezu i dostavili završne račune i konsolidovane izvještaje, i u skladu sa tim pokrenuti prekršajne postupke.

Pregled ispunjenosti obaveze iz člana 37 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja je izložen u tabeli, na način što su boldovani subjekti koji nisu dostavili izvještaj.

Novosti