Agencija za sprječavanje korupcije

Završne račune i konsolidovanje izvještaje Agenciji za sprječavanje korupcije dostavilo 45 političkih subjekata

13. april 2017.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Politički subjekti su bili dužni da najkasnije do 31. marta 2017. godine podnesu Agenciji za sprječavanje korupcije, Poreskoj upravi i Državnoj revizorskoj instituciji završne račune i godišnje konsolidovane finansijske izvještaje za 2017. godinu.

Na adresu Agencije su dostavljeni izvještaji 45, od ukupno 63 politička subjekta (51 iz registra političkih partija u Ministarstvu javne uprave, kao i 12 političkih subjekata koji po osnovu osvojenih mandata na lokalnim ili parlamentarnim izborima dobijaju budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada.

Izvještaj nije dostavilo 18 subjekata, i to: Socijalistička narodna partija, Građanska partija Crne Gore, Stranka srpskih radikala, Demokratska zajednica Muslimana i Bošnjaka u Crnoj Gori, Zelena partija, Demokratski Centar Boke, Bošnjačka Demokratska zajednica, Partija udruženih penzionera i invalida, Centralna albanska partija za integracije, Srpska stranka, Partija penzionera, invalida i restitucije, Alternativa Crna Gora, Građanski front (Cetinje), Narodna stranka, Bokeški forum (Tivat), Izbor (Herceg Novi), Novska lista (Herceg Novi), DS IBER HOT (Plav).

Nepostupanje u skladu sa članom 37 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (nedostavljanje izvještaja, kumulativno Agenciji za sprječavanje korupcije, Poreskoj Upravi i Državnoj revizorskoj instituciji) povlači prekršajnu odgovornost za političkog subjekata i odgovorno lice u njemu, kao i obavezu Agencije da donese Odluku o privremenoj obustavi prenosa budžetskih sredstava političkom subjektu do okončanja prekršajnog postupka. Po dobijanju informacija od Poreske uprave i DRI-a, Agencija će utvrditi konačnu listu političkih subjekata koji nijesu dostavili ispunili zakonsku obavezu i dostavili završne račune i konsolidovane izvještaje, i u skladu sa tim pokrenuti prekršajne postupke.

Pregled ispunjenosti obaveze iz člana 37 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja je izložen u tabeli, na način što su boldovani subjekti koji nisu dostavili izvještaj.

Novosti