Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje za medije

23. novembar 2016.

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja predviđa da su politički subjekti koji su učestvovali u kampanji, bili dužni da Agenciji u roku od 30 dana od dana održavanja izbora, odnosno do 15. novembra, dostave Izvještaje o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za kampanju.  

Zbog nedostavljanja Izvještaja u zakonskom roku, Agencija je prošle sedmice pokrenula prekršajne postupke protiv dva politička subjekta koji su učestvovali u kampanji za parlamentarne izbore, kao i pet političkih subjekata koji su učestvovali u kampanji za lokalne izbore u četiri opštine. Kad su u pitanju dostavljeni Izvještaji političkih subjekata, Agencija je u prethodnih sedam dana izvršila njihovu kontrolu, kao i kontrolu prateće dokumentacije.

Agencija podsjeća da Zakon predviđa da se budžetska sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje, u visini od 80%, raspodjeljuju političkim subjektima koji su osvojili mandate, srazmjerno broju osvojenih mandata i u roku od sedam dana od dana kada politički subjekti dostave Agenciji Izvještaje o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izbornu kampanju. 

S tim u vezi, Agencija je u skladu sa Zakonom, obavijestila nadležni organ za prenos sredstava političkim subjektima - Ministarstvo finansija da su se stekli uslovi da se izvrši prenos, odnosno raspodjela sredstava srazmjerno broju osvojenih mandata na parlamentarnim izborima političkim subjektima: Koalicija FORCA – DUA – AA; Demokratska partija socijalista; Demokratska Crna Gora; Socijaldemokratska partija Crne Gore; Bošnjačka stranka; Socijaldemokrate Crne Gore; Koalicija KLJUČ; Hrvatska građanska inicijativa. 

Kad je u pitanju Demokratski front, Agencija je uvidom u kompletnu dokumentaciju tog političkog subjekta, evidentirala više nepravilnosti i osnova sumnje na prikupljanje i trošenje sredstava suprotno Zakonu. 

Agencija je stoga obavijestila Ministarstvo finansija da je nakon izvršene kontrole Izvještaja Demokratskog fronta, zauzela stav da troškovi tog političkog subjekta u toku izborne kampanje u pojedinim djelovima nijesu pravilno iskazani, odnosno da nijesu ispoštovane zakonske odredbe u vidu dostavljanja kompletne propratne dokumentacije. 

Agencija posebno navodi da je uvidom u dokumentaciju DF-a utvrdila: 

Konstituent Demokratskog fronta Demokratska narodna partija ugovorom i fakturama od aprila 2016. od strane “Đoković” doo Danilovgrad u iznosu od 40.000,00 € i 32.130,00 €, koje su izdate u roku od mjesec dana, ugovorio vođenje kampanje za parlamentarne izbore. Iznos je plaćen sa redovnog računa političkog subjekta, iako Zakon propisuje da se svi troškovi izborne kampanje vrše sa posebnog računa otvorenog za potrebe izborne kampanje;

U periodu izborne kampanje, evidentirana je uplata na račun “PIN MONTENEGRO” doo Podgorica od strane političkih subjekata Demokratske narodne partije, Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene u iznosu od 136.797,36 € odnosno pojedinačno po 45.599,12 €, za navodnu kupovinu po 1.200 kompjutera (400 komada po političkom subjektu). Računi su plaćeni sa računa otvorenog za redovno poslovanje u toku izborne kampanje, iako su se sva plaćanja u izbornoj kampanji morala vršiti sa posebnog računa otvorenog u te svrhe;

Kontrolom dostavljene dokumentacije uz Izvještaj je utvrđeno da Ugovor za medijske usluge i internet oglašavanje potpisan na iznos od 60.000 eura sa firmom Shaviv Strategy and Campaignes iz Izraela nema adekvatnu propratnu dokumentaciju (fakture, opis i vrstu usluge), pa se shodno tome ne može sa preciznošću utvrditi za koje namjene je potrošen novac. Nakon upita Agencije, ovlašćeno lice političkog subjekta se izjasnilo da je za izradu reklamnog materijala, spotova i oglašavanja na društvenim mrežama angažovana pomenuta firma i da su iskazani ukupni troškovi u visini od 60.000 eura. Dokumentacija nije potpuna i nije ispoštovan član 39 Zakona u smislu dostavljanja kompletne propratne dokumentacije iz koje se može nedvosmisleno utvrditi struktura troškova, kao i vrijednost i količina navedene usluge, a posebno one pružene za internet oglašavanje putem Facebook-a, Google-a i Youtube-a;

Kao propratna dokumentacija je dostavljen ugovor i profaktura sa „New focus communications“ doo, Beograd za kupovinu vremena za emitovanje oglasnih poruka na medijima TV Vijesti, DN Vijesti i portal Vijesti u vrijednosti od 217.000 eura, iz kojih se ne može utvrditi vrsta pružene usluge, kao i cijena pojedinačne usluge, te kao i da li je usluga uopšte realizovana;

Takođe, prikazani su troškovi za opunomoćene predstavnike u prošireni sastav biračkih odbora u iznosu od 23.310 eura što nije propraćeno adekvatnom dokumentacijom i ne nalazi se u izvodu iz banke, te stoga nije jasno da li je ovaj iznos plaćen ili ne.

Agencija je stava da nije dostavljena kompletna dokumentacija, odnosno da prikupljena i utrošena sredstva u izbornoj kampanji nijesu transparentno prikazana od strane Demokratskog fronta. 

Agencija takođe podsjeća i da je u toku izborne kampanje pokrenula 20 prekršajnih postupaka protiv Demokratskog fonta, odnosno pet konstituenata tog političkog subjekta, zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja po više osnova, a između ostalog zbog neotvaranja posebnog žiro računa za izbornu kampanju, kao i neodređivanje odgovornog lica za namjensko trošenje sredstava od strane tog političkog subjekta. 

Član 46 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisuje da je Agencija, ako tokom sprovođenja kontrole u toku izborne kampanje pribavi podatke koje upućuju na nepravilnosti ili kršenja Zakona, dužna da podnese prijavu ili inicijativu nadležnom organu. Postupajući u skladu sa navedenim članom zakona, Agencija je dostavila cjelokupnu dokumentaciju nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje..


S tim u vezi, Agencija je obavijestila Ministrstvo finansija da smatra da je potrebno privremeno izvršiti obustavu prenosa budžetskih sredstava političkom subjektu Demokratski front do završetka pokrenutih postupaka. 


Takođe, Agencija je juče obavijestila i organe lokalne uprave nadležne za poslove finansiranja da su se stekli uslovi i za prenos sredstava onim političkim subjektima koji su ispunili sve zakonske uslove i koji su osvojili mandate na lokalnim izborima u Kotoru, Budvi, Andrijevici i Gusinju. 


Agencija je istovremeno donijela Odluke da se, kad su u pitanju izbori u Andrijevici obustavi prenos budžetskih sredstava Demokratskom frontu, a kad su u pitanju izbori u Gusinju da se obustavi prenos sredstava Partiji za Gusinje, Koaliciji DUA - Albanska Alijansa i Demokratskom savezu Crne Gore, jer nijesu u Zakonskom roku dostavili Izvještaje o prikupljenim i utrošenim sredstvima za kampanju ili propratnu dokumentaciju.

Novosti