Agencija za sprječavanje korupcije

Presjek prenosa sredstva iz javnih izvora za redovan rad političkim subjektima za prvih šest mjeseci 2017. godine

8. septembar 2017.

Agencija vrši kontrolu finansiranja političkih subjekata u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Tim Zakonom su, između ostalog, propisani načini sticanja i obezbjeđivanja finansijskih sredstava iz javnih izvora za finansiranje redovnog rada političkih subjekata. Sredstva opredijeljena za finansiranje redovnog rada političkih subjekata Ministarstvo finansija i organi lokalne uprave nadležni za poslove finansija prenose političkim subjektima na mjesečnom nivou.

Ukupno planirana budžetska sredstva na državnom i lokalnom nivou namjenjena za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u 2017. godini iznose 6.226.395 eura, odnosno 3.113.197 euraza period od 1. januara  do 30. juna 2017. godine. U ovaj iznos nijesu uračunata sredstva koja se izdvajaju za finansiranje zaposlenih u poslaničkim/odborničkim klubovima i obezbjeđenje poslovnih prostorija za potrebe političkih subjekata.

Vrijednost ukupno isplaćenih sredstava političkim subjektima za prvih pola godine je 3.199.160€, od čega na državnom nivou 2.157.224€, a na lokalnom 1.041.936€.

Agencija je u prethodnom periodu evidentiran visok iznos duga opština prema političkim subjektima na lokalnom nivou koji datira iz ranijih godina. Proaktivnim pristupom Agencije i angažovanjem lokalnih samouprava, ovaj dug je sa 1,168,465 eura na početku 2016. godine smanjen za skoro polovinu, odnosno na iznos od 500.839 eura na kraju prošle godine. Pozitivan trend je nastavljen i u prvom polugodištu 2017. godine, u toku kojeg su opštine smanjile dugovanja za 85.962€ (17%) na iznos od 414.876.64 eura.

Dugovanja opština

Grafik: Pregled ukupnog duga opština po periodima

Uporedo uz poštovanje obaveze redovnog izmirivanja obaveza, svoje dugove prema političkim subjektima su u velikoj mjeri izmirile Opštine Budva, Herceg Novi, Plav i Ulcinj. Agencija preporučuje da se i u narednom periodu nastavi sa dobrom praksom izmirenja dugova, a naročito kada su u pitanju Opštine Pljevlja, Bijelo Polje i Cetinje, u kojima je evidentiran najveći preostali iznos neizmirenog duga.

Podaci o prenosu srestava političkim subjektima za period 01.01.- 30.06.

Podaci o prenosu sredstava političkim subjektima za period 01.01. - 30.06.


Isplaćena u odnosu na planirana sredstva za period 01.01. -30.06.

Grafik: Isplaćena u odnosu na planirana sredstva za period 01.01. -30.06.

Najveći iznos nadoknađenog duga je plaćen od strane Opštine Budva – 186.240,99 eura, koja je izmirila sve obaveze za prvih 6 mjeseci i cijeli dug iz prethodne godine. Opštine Gusinje, Plav, Pljevlja i Ulcinj, takođe su izmirile sve obaveze za prvih 6 mjeseci i dio duga iz prethodnih godina.  

Ministarstvo finansija i 12 opština (Andrijevica, Bar, Danilovgrad, Kotor, Nikšić, Mojkovac, Petnjica, Podgorica, Plužine, Rožaje, Tivat, i Žabljak) redovno izmiruju sve obaveze prema političkim subjektima.


Novosti