Agencija za sprječavanje korupcije

Podsjećanje političkih subjekta na obaveze propisane zakonom

30. decembar 2017.

Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća političke subjekte na obavezu propisanu članom 38 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Naime, u skladu sa navedenom zakonskom odredbom, politički subjekat je dužan da svojim aktima: 

  • uredi način vršenja unutrašnje kontrole finansijskog poslovanja; 
  • odredi lice odgovorno za finansijsko poslovanje;
  • propiše način ostvarivanja uvida člana subjekta u prihode i rashode subjekta; 
  • donese finansijski plan i program rada do kraja tekuće za narednu godinu.

Novosti