Agencija za sprječavanje korupcije

Održan sastanak direktora Agencije i delegacije ODIHR-a

31. maj 2017.

Direktor Agencije za sprječavanje korupcije Sreten Radonjić sastao se sa delegacijom Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), na koju je predvodio šef posmatračke misije ODIHR-a Roman Jakič.

Tema sastanka je bilo predstavljanje finalnog izvještaja koji je izradila OSCE/ODIHR Posmatračka misija u vezi sa parlamentarnim izborima koji su održani 16.oktobra 2016. godine.

Predstavnici misije su predstavili ključne nalaze koje se odnose na oblast kontrole finansiranja izborne kampanje, a tiču se potrebe definisanja zvaničnog početka i završetka kampanje, dostavljanja izvještaja o troškovima kampanje od strane političkih subjekta u toku i  prije izbornog dana, te  obezbjeđivanja  odgovarajućih kapaciteta i resursa za rad Agencije.

Direktor Agencije Sreten Radonjić je predstavio aktivnosti sprovedene u cilju jačanja kapaciteta ovog državnog organa, ključne rezultate rada u oblasti kontrole finansiranja politčkih subjekata, kao i planirane aktivnosti Agencije. Poseban akcenat je stavljen na činjenicu da je u toku izrada analize zakonodavnog okvira u kojem  će biti precizirane preporuke  u cilju njegovog unaprjeđenja u narednom periodu. 

Zajedinički  zaključak sastanka je da postoji visok stepen podudarnosti  stavova u vezi sa svim aspektima kontrole finansiranja izbornog procesa. Najavljen je nastavak saradnje i podrška ODHIR-a jačanju kapaciteta Agencije. Istaknuta je potreba izmjene pojedinih odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u cilju njihovg preciziranja, te pohvaljena proaktivnost Agencije  prilikom sprovođenja tog zakona. 


Novosti