Agencija za sprječavanje korupcije

Obavještenje za političke subjekte

21. decembar 2016.

U cilju pune primjene Zakona o finansiranju poltiičkih subjekata i izbornih kampanja i uspostavljanja sistema unutrašnje kontrole finansijskog poslovanja, Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća na obavezu propisanu članom 38 navedenog zakona.

Naime, politički subjekat je dužan da svojim aktima uredi način vršenja unutrašnje kontrole finansijskog poslovanja, da odredi lice odgovorno za finansijsko poslovanje,  propiše način ostvarivanja uvida člana subjekta u prihode i rashode subjekta i donese finansijski plan i program rada do kraja tekuće za narednu godinu.


Novosti