Agencija za sprječavanje korupcije

Na osnovu kontrole u izbornoj kampanji 25 potrošačkih budžetskih potrošačkih jedinica nisu utvrđene nepravilnosti

31. oktobar 2017.

U cilju unapređenja transparentnosti i integriteta izbornog procesa, Agencija sprovodi aktivnosti na terenu u cilju detaljne i sveobuhvatne kontrole finansiranja izborne kampanje i nadzora nad poštovanjem odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, u skladu sa Planom  kontrole i nadzora izborne kampanje za izbor odbornika u Skupštini Prijestonice Cetinje i Skupštinama opština Mojkovac, Petnjica i Tuzi, opštine u okviru Glavnog grada, koji će biti održani 26. novembra 2017. godine. 

Službenici Agencije su izvršili kontrolu u organima vlasti na teritoriji opštine Tuzi, opštine u okviru Glavnog grada, Prijestonice Cetinje i Opštine Petnjica. Izvršena je kontrola, odnosno uvid u dokumentaciju organa koje se mogu vidjeti u prilogu

Kroz provjeru navedenih organa, od ukupno 42 budžetske potrošačke jedinice izvršena je kontrola 25 budžetskih potrošačkih jedinica na teritoriji Opštine Tuzi, opštine u okviru Glavnog grada, Prijestonice Cetinje i Opštine Petnjica. Za tekuću sedmicu je planirana kontrola 4 organa, odnosno 11 budžetskih jedinica na teritoriji Opštine Mojkovac.

U skladu sa izvršenom kontrolom, nisu utvrđene nepravilnosti, odnosno službenici Agencije su konstatovali da subjekti kontrole poštuju obaveze, zabrane i ograničenja iz Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i preporučili subjektima kontrole da nastave sa dosljednom primjenom Zakona u dijelu transparentne upotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji, kojima su definisane obaveze objavljivanja sledećih dokumenata i informacija: 

analitičkih kartica o budžetskoj potrošnji, podataka o raspodijeli svih oblika socijalne pomoći na lokalnom  nivou, izvoda iz lokalnog trezora i analitičke kartice o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve, izdatih putnih naloga, odluka o zapošljavanju; kao i zabrane: vršenja pritiska na zaposlene, distribucije propagandnog materijala političkog subjekta u organu, plaćenog reklamiranja koje na bilo koji način može favorizovati političke subjekte ili njihove predstavnike u toku izborne kampanje, angažovanje javnim funkcionerima i zaposlenima na aktivnostima izborne kampanje u toku radnog vremena; te ograničenja: mjesečne potrošnje u periodu izborne kampanje, zapošljavanja i korišćenja prostorija za organizaciju partijskih aktivnosti i skupova. 

Agencija ističe da u dosadašnjem toku izborne kampanje nije bilo prigovora za kršenje odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. 

Konačna lista političkih partija, koalicija i grupa građana koji će biti subjekti kontrole će biti definisana nakon što svi politički subjekti predaju izborne liste opštinskim izbornim komisijama, nakon čega će pristupiti terenskoj kontroli i neposrednom uvidu u prikupljena i utrošena sredstva političkih subjekata, posebno kad su u pitanju nenovčani prilozi i medijska oglašavanja. 

Osim sprovođenja terenskih aktivnosti, Agencija vrši nadzor nad sprovođenjem Zakona, i to kontinuiranim praćenjem i analizom izvještaja, informacija i podataka o poslovanju i aktivnostima obveznika Zakona dostavljenih redovno na sedmodnevnom ili petnaestodnevnom nivou tokom izborne kampanje, odnosno po zahtjevu Agencije. 

Ukoliko tokom sprovođenja kontrole ili nadzora Agencija pribavi podatke koji upućuju na nepravilnosti ili kršenja zakona, u roku od 15 dana od dana uočene nepravilnosti ili kršenja zakona će sačiniti Izvještaj o izvršenoj kontroli ili nadzoru i ostaviti rok za izmjenu ili dopunu dokumentacije, odnosno pokrenuti prekršajni postupak, podnijeti prijavu ili inicijativu nadležnom organu na dalje postupanje. 


Novosti