Agencija za sprječavanje korupcije

Agencija utvrdila da posebni žiro računi za finansiranje izborne kampanje nijesu otvoreni za 12 izbornih lista

3. novembar 2017.

Agencija za sprječavanje korupcije je, kroz redovan nadzor nad primjenom odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u  toku kampanje za izbore koji su zakazani za 26. novembar, utvrdila da su otvoreni posebni žiro računi za finansiranje izborne kampanje za 22 izborne liste koje učestvuju na ovim lokalnim izborima, dok obaveza otvaranja posebnih žiro računa nije ispoštovana u odnosu na 12 izbornih lista.  

Agencija podsjeća političke subjekte koji učestvuju u kampanji za izbor odbornika u Skupštinama opština Mojkovac, Petnjica i Tuzi, opštine u okviru Glavnog grada, kao i za izbor odbornika u Skupštini Prijestonice Cetinje, da su dužni da u svrhu prikupljanja sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje otvore posebne žiro račune i o tome obavijeste Agenciju, te da taj račun ne mogu koristiti u druge svrhe. Sva sredstva namijenjena za finansiranje izborne kampanje uplaćuju se na poseban račun, i sva plaćanja troškova izborne kampanje politički subjekti vrše sa tog računa.

Agencija upozorava političke subjekte koji nisu otvorili posebne žiro račune za finansiranje izborne kampanje da to u najkraćem roku urade, i na taj način izbjegnu pokretanje zakonom propisanih postupaka i mjera. Neotvaranje računa za prikupljanje i trošenje sredstava za finansiranje izborne kampanje direktno utiče na narušavanje transparentnosti izbornog procesa, te otežava realizaciju nadležnosti Agencije koje se odnose na kontrolu finansiranja političkih subjekata u toku izborne kampanje. Takođe, neotvaranjem posebnog žiro računa otvara se sumnja u prikupljanje i trošenje sredstava za finansiranje izborne kampanje suprotno zakonu.

Agencija takođe podsjeća da je, u skladu sa obavještenjem o visini budžetskih sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje, opština Tuzi, opština u okviru Glavnog grada opredijelila iznos od 20.710,07 eura, opština Mojkovac 5.147,06 eura, opština Petnjica 1.952,97 eura i Prijestonica Cetinje 8.869,18 eura, od čega se 20% raspodjeljuje u jednakim iznosima političkim subjektima u roku od osam dana od isteka roka za dostavljanje izbornih lista, a 80% srazmjerno broju osvojenih mandata. U nastavku je tabela sa ukupno opredijeljenim iznosima iz javnih izvora za finansiranje izborne kampanje, opredijeljenim budžetskim sredstvima po političkom subjektu, dozvoljenom visinom sredstava koja politički subjekat može prikupiti iz privatnih izvora i dozvoljenom visinom troškova izborne kampanje po političkom subjektu.