Agencija za sprječavanje korupcije

Presjek rezultata ASK u kontroli organa vlasti tokom izborne kampanje u Nikšiću

4. mart 2021.

Pridržavajući se slova i duha Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i nadležnosti koje su joj njim propisane, Agencija za sprječavanje korupcije pruža puni doprinos transparentnosti upotrebe javnih resursa u kampanji za lokalne izbore u Nikšiću.

Kao zakonski obveznici, a u konkretnom slučaju ih ima 72, organi vlasti dužni su da redovno dostavljaju izvještaje i dokumentaciju, poput analitičkih kartica o budžetskoj potrošnji i socijalnim davanjima, putnih naloga i odluka o zapošljavanju.

Prispjela dokumentacija, koja se objavljuje na internet stranici Agencije, analizira se i kontroliše. Cilj prikupljanja informacija je potpuna kontrola upotrebe javnih resursa, koja se odnosi na mjesečnu potrošnju, zapošljavanje, otpis dugova i dr.

Kontrolom dokumentacije, Agencija je do sada kod 16 zakonskih obveznika utvrdila slučajeve kršenja Zakona, koji će biti procesuirani. Prekršaji se odnose na nedostavljanje dokumentacije u propisanom roku.

Pored toga, ovlašćeni službenici Agencije tokom izborne kampanje obavljaju i kontrolu na terenu, u skladu sa Planom kontrole i nadzora za izbornu kampanju za izbor odbornika koji će biti održani 14. marta 2021. godine, kako bi izvršili neposredni uvid u dokumentaciju organa vlasti. Od dana raspisivanja izbora, kontrolisano je 10 zakonskih obveznika. Zapisnici su dostupni na sajtu Agencije.

U dosadašnjem toku kampanje za lokalne izbore u Nikšiću, Agencija za sprječavanje korupcije nije primila prigovore o postojanju sumnje u kršenje Zakona, što se može tumačiti kao potvrda kvaliteta i pouzdanosti rada ove institucije u kontroli i nadzoru, i omogućavanja da kontrolisana dokumentacija bude javno dostupna.

Vodeći se načelima transparentnosti i nepristrasnosti, Agencija će, utemeljena u zakonitosti i primjeni profesionalnih standarda, nastaviti posvećeno djelovanje usmjereno ka snaženju integriteta izbornog procesa i zaštiti javnog interesa.

Novosti