Agencija za sprječavanje korupcije

Nadzor nad ispunjavanjem obaveze donošenja Odluke o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata

26. februar 2021.

Na osnovu svojih ovlašćenja proisteklih iz Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Agencija za sprječavanje korupcije je izvršila nadzor nad sprovođenjem člana 15 stav 6 Zakona. Njime se propisuje obaveza da Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, kao i organi 24 lokalne uprave i Gradske opštine Golubovci nadležni za poslove finansija najkasnije do 31. januara donesu Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata, a zatim je i objave na svojoj internet stranici u roku od sedam dana od donošenja.

Provjerom je utvrđeno da su svoju zakonsku dužnost u propisanom roku obavile Gradska opština Golubovci i 22 lokalne samouprave, među njima i Opština Plav, koja je, budući da nije usvojila budžet za 2021, donijela i objavila Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za period od 1. januara do 31. marta 2021.

Ni Opštine Andrijevica i Budva nijesu usvojile budžet za 2021, a Odluke su donijele 4. februara, odnosno 22. februara.

Vlada Crne Gore nije izradila budžet za 2021, a Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je 4. februara donijelo Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini za januar 2021.

Koristeći svoja zakonska ovlašćenja, Agencija za sprječavanje korupcije će pokrenuti prekršajni postupak protiv Ministarstva, kao i Opština Andrijevica i Budva, zbog prekoračenja predviđenog roka.

Ukupna budžetska sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2021. iznose 2.330.132,10€, a njihova raspodjela data je u tabeli dostupnoj na linku.

Novosti