Agencija za sprječavanje korupcije

Planirana i isplaćena sredstva iz javnih izvora za rad političkih subjekata u 2019. godini

8. maj 2020.

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisuje da politički subjekti mogu sticati sredstva za finansiranje redovnog rada i sredstva za izbornu kampanju i iz budžeta Crne Gore i budžeta lokalnih samouptava, u skladu sa zakonom.

Za finansiranje redovnog rada, Ministarstvo finansija i organ lokalne uprave nadležan za poslove finansija svakog mjeseca prenose političkim subjektima budžetska sredstva u ukupnom godišnjem u iznosu od 0,5% tekućeg budžeta Crne Gore, odnosno u iznosu od 1,1 - 3% tekućeg budžeta lokalnih samouprava u skladu sa zakonom. Ukupna opredjeljena sredstva za redovan rad političkih subjekata u 2019. godini su iznosila su 6.772.121,71€.

Za finansiranje troškova izborne kampanje za izbor poslanika i odbornika obezbjeđuju se sredstva u iznosu od 0,25% tekućeg budžeta u godini u kojoj se održavaju izbori.

Zakonom je takođe propisano da sredstva za finansiranje zaposlenih u poslaničkim klubovima i obezbjeđenje poslovnih prostorija za potrebe poslaničkih klubova obezbjeđuje Skupština Crne Gore, a poslovne prostorije za rad parlamentarnih političkih subjekata obezbjeđuje organ zadužen za poslove imovine. Sredstva za poslovne prostorije za potrebe odborničkih klubova obezbjeđuje skupština lokalne samouprave, odnosno organ zadužen za poslove imovine.

S tim u vezi, prema podacima koje je prikupila Agencija, u 2019. godini su za rad političkih subjekata isplaćena sredstva u iznosu od 9.382.030,43€ i to:

- 6.761.986,73€ za finansiranje redovnog rada političkih subjekata, od čega 4.568.723,15€ iz državnog budžeta i 2.193.263,58€ budžeta lokalnih samouprava;

- 2.992€ - za finansiranje lokalnih izbora u Opštini Tuzi;

- 360.000€ za finansiranje zaposlenih u poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore;

- 740.464,63€ za obezbjeđenje poslovnih prostorija za potrebe rada poslaničkih i odborničkih klubova (od čega 461.025,05€ za obezbjeđenje poslovnih prostora za redovan rad parlamentarnih političkih subjekata, odnosno 267.919,58€ za potrebe odborničkih klubova od strane 14 lokalnih samouprava, kao i 11.520€ po osnovu naknade na ime zakupa stana za tri funkcionera;

- 1.516.587,07€ naknade poslanicima u Skupštini Crne Gore.

Nadalje, na dan 31. decembar 2019. godine, Agencija je evidentirala dug opština prema političkim subjektima u iznosu od 514.035,69€.

U 2019. godini se dug opština uvećao za dva odsto u odnosu na stanje 31. decembra 2018. godine, kada je iznosio 503.900,71€. Do povećanja neizmirenih iznosa prema političkim subjektima je došlo u opštinama Ulcinj, Rožaje i Plav, dok je u drugim lokalnim samoupravama koja imaju dugovanja prema političkim subjektima (Prijestonica Cetinje i opštine Bijelo Polje, Herceg Novi i Berane) došlo do smanjenja duga isplatom opredijeljenih sredstava za 2019, kao i dijela duga iz prethodnih godina.

U prilogu je tabela: Opredjeljena i isplaćena sredstva iz javnih izvora za finansiranje političkih subjekta u 2019. godini.