Agencija za sprječavanje korupcije

Rokovi za dostavljanje izvještaja političkih subjekata

Obavještenje za zakonske obveznike
4. mart 2020.

U vezi sa donešenom odlukom o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Tivat, koji će biti održani 5. aprila 2020. godine, Agencija obavještava političke subjekte koji planiraju učešće na izborima da su obavezni da u zakonom propisanim rokovima dostave ovom organu izvještaje propisane Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Izvještaji se dostavljaju u elektronskoj i štampanoj formi na obrascima koje je utvrdila ASK, i to su:

- Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica, petnaestodnevno u toku izborne kampanje. Rokovi za dostavljanje tih izvještaja su 5. mart, 20 mart, 6. april i 20. april 2020. godine.

- Izvještaj o medijskom oglašavanju u izbornoj kampanji, sedam dana prije održavanja izbora, odnosno30. marta 2020. godine.

- Privremeni izvještaj o troškovima izborne kampanje, pet dana prije održavanja izbora, odnosno 31. marta 2020. godine;

- Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju, sa pratećom dokumentacijom, u roku od 30 dana od dana održavanja izbora, najkasnije do 5. maja 2020. godine;

Svi navedeni izvještaji se objavljuju na internet stranici ASK.

Obrasci se mogu preuzeti i u sekciji “Korisnički servisi/Preuzimanje obrazaca” na internet stranici ASK.

Zakonski obveznici su dužni da popunjene obrasce izvještaja dostave ASK u elektronskoj formi, u sekciji “Korisnički servisi/Slanje obrazaca”. Nakon što informacioni sistem ASK korisniku vrati obrazac sa bar kodom, korisnik je dužan da taj obrazac odštampa, potpiše i dostavi Agenciji.

Obrasci dostavljeni bez bar koda nijesu validni.

Dostavljanjem izvještaja se unaprjeđuje transparentnost prikupljenih i utrošenih sredstava političkih subjekata u izbornoj kampanji, praćenje, evidentiranje i analiza aktivnosti i kontrola izvještaja političkih subjekata u kampanji, te promovisanje rezultata i saradnja sa obveznicima zakona i zainteresovanom javnosti.

Nedostavljanje Izvještaja i prateće dokumentacije, u rokovima i na način koji je propisala ASK povlači prekršajnu odgovornost političkog subjekta i odgovornog lica, u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Novosti