Agencija za sprječavanje korupcije

Politički subjekti mogu do petog marta otvoriti račun za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkom subjektu

Obavještenje za političke subjekte
3. mart 2020.

Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća političke subjekte koji imaju mandate u Skupštini Crne Gore i skupštimama opština, da su Ministarstvo finansija i organi lokalne uprave dužni da budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima u Skupštini Crne Gore i skupštinama opština, mjesečno prenesu političkom subjektu do petog u mjesecu za prethodni mjesec, na račun ženske organizacije.

Uslov je da politički subjekat ima otvoren podračun ženske organizacije, da bi Ministarstvo finansija i lokalni organi izvršili navedenu zakonsku obavezu propisanu odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja koji je usvojen 27.12.2019. godine.

S tim u vezi, politički subjekti kojima pripada pravo na budžetska sredstva po navedenom osnovu, trebalo bi da do 5. marta 2020. godine otvore račune ženskih organizacija u političkom subjektu, i dostave iste Ministarstvu finansija i opštinama.

Novosti