Agencija za sprječavanje korupcije

Odluku o visini članarine dostavilo 46 političkih subjekata

17. februar 2020.

Agencija za sprječavanje korupcije je izvršila postupak nadzora nad sprovođenjem zakonske obaveze za političke subjekte da najkasnije do kraja januara dostave Agenciji odluku o visini članarine za 2020. godinu.

Agencija je utvrdila da je odluku o visine članarine ovom državnom organu dostavilo 46 od ukupno 59 političkih subjekata, obveznika predmetne zakonske odredbe.

Dakle, u postupku nadzora je utvrđeno da 13 političkih subjekata Agenciji nije dostavilo odluku o visini članarine. Odsjek za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja će predložiti pokretanje prekršajnog postupka protiv osam subjekata koji nijesu izvršili zakonsku obavezu, a za ostalih pet subjekata je Agencija dostavila nadležnom ministarstvu zahtjev za utvrđivanje činjenica o eventualnom brisanju iz registra političkih partija ili je utvrdila da su politički subjekti u postupku gašenja, koji je u toku.

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata, Agencije je objavila odluke o visini članarine političkih subjekata na svojoj internet stranici najkasnije sedam dana od dana prijema. Takođe, Agencija u prilogu objavljujuje podatke o statusu izvršenja obaveze dostavljanja odluke o visini članarine politčkih subjekata.