Agencija za sprječavanje korupcije

Izvještaje o prikupljenim i utrošenim sredstvima u kampanji dostaviti do 2. aprila

Izvještaj se dostavlja u elektronskoj i štampanoj i formi
28. mart 2019.

Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća da su politički subjekti koji su učestvovali na izborima za odbornike u SO Tuzi dužni da u roku od 30 dana od održavanja izbora, odnosno do 2. aprila, sačine i dostave Agenciji izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju, sa pratećom dokumentacijom. Predmetni izvještaj se dostavlja u elektronskoj i štampanoj i formi.

Obrazac izvještaja se može preuzeti sa internet stranice Agencije, u rubrici “Korisnički servisi/Preuzimanje obrazaca”.

Zakonski obveznici su dužni da popunjene obrasce izvještaja dostave Agenciji u elektronskoj formi, u sekciji “Korisnički servisi/Slanje obrazaca”. Nakon što informacioni sistem Agencije korisniku vrati obrazac sa bar kodom, korisnik je dužan da taj obrazac odštampa, potpiše i dostavi Agenciji.

Politički subjekat uz izvještaje dostavlja i izvode iz banke koji prikazuju sve prihode i rashode sa tih računa, u periodu od njihovog otvaranja do dana podnošenja izvještaja sa dokumentacijom. Nepostupanje po navedenim obavezama iz Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja povlači prekršajnu odgovornost.

Dostavljeni izvještaji će u roku od sedam dana od dana podnošenja biti objavljeni na internet stranici Agenciji, koja će izvršiti kontrolu prikupljenih i utrošenih sredstava političkih subjekata, i o nalazima kontrole obavijestiti javnost u zakonskom roku. Za sve informacije se zakonski obveznici mogu obratiti na telefon 020 44 77 06 ili na email finansiranje@antikorupcija.me.

Novosti