Agencija za sprječavanje korupcije

Završne račune i godišnje konsolidovane finansijske izvještaje dostaviti do 31. marta

Izvještaj se dostavlja u štampanoj i elektronskoj formi
27. mart 2019.

Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća da su politički subjekti dužni da, u skladu sa članom 37 stav 2 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, najkasnije do 31. marta podnesu završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Poreskoj upravi, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji.

Prilikom dostavljanja predmetnih izvještaja, politički subjekt je dužan da, kao prateće dokumente, dostavi Agenciji i DRI finansijske izvještaje i izvještaje o imovini svih pravnih lica i privrednih društava koje je osnovao ili u kojima ima vlasnički udio.

Izvještaj se dostavlja u štampanoj i elektronskoj formi na obrascu koji je utvrdilo Ministarstvo finansija, i koji se može naći na linku: http://www.antikorupcija.me/me/kontrola-politickih-subjekata-izbornih-kampanja/obrasci/

Agencija takođe podsjeća na obavezu iz člana 37 stav 1 da je politički subjekt dužan da vodi računovodstvenu evidenciju o prihodima, imovini i rashodima po porijeklu (posebno za sredstva iz javnih i privatnih izvora), visini i strukturi prihoda, imovine i rashoda, u skladu sa propisom Ministarstva fiansija.

Nepostupanje po odredbama člana 37 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja povlači prekršajnu odgovornost, kao i privremenu obustavu uplate sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata.

Novosti