Agencija za sprječavanje korupcije

Finansiranje političkih subjekata iz javnih izvora u 2018.

U 2018. su iz javnih izvora za finansiranje političkih subjekata isplaćena sredstva u iznosu od 8.404.055€
26. mart 2019.

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisuje da se politički subjekti finansiraju iz javnih i privatnih izvora.

Javni izvori su sredstva koja se izdvajaju iz budžeta Crne Gore i budžeta lokalnih samouprava.

Ukupno je za finansiranje političkih subjekata u periodu 2016 – 2018. iz javnih izvora isplaćeno 26.228.182,61€, od čega 18.393.967,19€ iz budžeta Crne Gore i 7.834.215.42€ iz budžeta Skupština opština.

Sredstva iz javnih izvora

Ako se izuzme iznos koji je isplaćen za naknade poslanicima u Skupštini Crne Gore i odbornicima u Skupštinama opština u visini od 2.909.692,40€, u 2018. su iz javnih izvora za finansiranje političkih subjekata isplaćena sredstva u iznosu od 8.404.055€ i to za:

- redovan rad političkih subjekata 6.483.459,50€, od čega 4.446.283,81€ na državnom i 2.037.7175,69€ na lokalnom nivou;

- izborne kampanje političkih subjekata 820.619,30€ od čega 594.999,42€ za izbornu kampanju za Predsjednika Crne Gore i 225.619,88€ za lokalne izbore u 14 opština;

- finansiranje zaposlenih u poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore 360.000€;

- zakup poslovnih prostorija za potrebe rada poslaničkih i odborničkih klubova 739.976,19€, od čega 508.291,53€ od Uprave za imovinu za poslovni prostor parlamentarnih stranaka, 218.664,66€ od osam lokalnih samouprava i 13.020€ koje plaća Skupština na po osnovu naknade na ime zakupa stana za četiri funkcionera;

Od ukupno isplaćenih budžetskih sredstava u 2018, najviše je izdvojeno za finansiranje redovnog rada (78%), za finansiranje izbornih kampanja (10%), za zakup poslovnih prostorija za potrebe poslaničkih i odborničkih klubova (8%) i za finansiranje zaposlenih u poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore (4%).

Tabelarni pregledi o visini i strukturi opredijeljenih sredstava iz javnih izvora za finansiranje političkih subjekata u 2018. godini, prezentovan je u Tabeli 1.

Takođe, Agencija podsjeća da je na početku 2016. godine evidentiran visok dug Opština prema političkim subjektima na lokalnom nivou u iznosu od 1.168.465,56€, koji je datirao iz prethodnih godina. Proaktivnim pristupom Agencije i angažovanjem lokalnih samouprava, taj dug je smanjen na 503.181,69€ na 31.12.2018. godine.