Agencija za sprječavanje korupcije

Odluku o visini članarina dostavila 43 politička subjekta

Podaci o dostavljanju odluka o visini članarine su u prilogu.
15. februar 2019.

Politički subjekti su bili dužni da Odluku o visini članarine za 2019. godinu dostave Agenciji najkasnije do kraja januara, a dužnost Agencije je bila da odluke o visini članarine političkih subjekata objavi na svojoj internet stranici najkasnije sedam dana od dana prijema. 

Agencija je izvršila postupak nadzora nad sprovođenjem predmetne zakonske obaveze, koja je propisana odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Od ukupno 59 obveznika na koje se odnosi obaveza dostavljanja odluka o visini članarine, tu obavezu je ispunilo njih 43. 

Odsjek za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja će predložiti pokretanje prekršajnog postupka protiv 11 subjekata koji nijesu izvršili predmetnu zakonsku obavezu. Neće biti pokrenut prekršajni postupak protiv protiv pet subjekata za koje je Agencija utvrdila da su u postupku gašenja ili za koje je nadležnom ministarstvu dostavila zahtjev za utvrđivanje činjenica o eventualnom brisanju iz registra političkih partija.


Novosti