Agencija za sprječavanje korupcije

Rezultati kontrola Agencije za sprječavanje korupcije u organima vlasti

Agencija za sprječavanje korupcije svoje aktivnosti nastavlja kontrolom svih političkih subjekata koji učestvuju u izbornom procesu, uz nastavak kontinuiranog nadzora i kontrole nad svim obavezama koje su organi vlasti dužni da ispune u cilju transparentnosti upotrebe državnih sredstava u toku izborne kampanje.
21. septembar 2016.

Radeći na realizaciji obaveza iz Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Agencija za sprječavanje korupcije je u periodu od o9. do 18. septembra sprovela kontrolu poštovanja zakonskih obaveza u periodu izborne kampanje od strane sljedećih organa vlasti i privrednih društava:

 • Ministarstvo finansija
 • Opština Ulcinj
 • JP Komunalne djelatnosti Ulcinj
 • JP Vodovod i kanalizacija Ulcinj
 • HTP Ulcinjska rivijera
 • RTV Ulcinj
 • Opština Nikšić
 • Ministarstvo poljoprivrede
 • JU Prirodnjački muzej
 •  Opština Budva
 • JP Vodovod i kanalizacija Budva
 • Budvanska rivijera
 • Centar za socijalni rad Bar i Ulcinj
 • Kulturni centar Bar
 • Opština Bar
 • AD Marina Bar
 • JP Komunalne djelatnosti Bar
 • Opština Herceg Novi
 • Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog
 • Inžinjerska komora
 • Ljekarska komora
Cilj navedenih kontrola je bio monitoring sprovođenja odredbi Zakona o finansiranu političkih subjekata i izbornih kampanja u odnosu na poštovanje obaveza, zabrana i ograničenja u dijelu:

 • sedmodnevnog objavljivanja analitičkih kartica od strane budžetskih jedinica i putnih naloga od strane organa vlasti;
 • petnaestodnevnog objavljivaja podataka o socijalnim davanjima od strane opština;
 • petnaestodnevnog objavljivanja izvoda iz državnog trezora i analitičkih kartica o potrošnji budžetske rezerve od strane Ministarstva finansija;
 • ograničenja budžetske potrošnje;  
 • zapošljavanja u skladu sa aktom o sistematizaciji;
 • upotrebe javnih prostorija za održavanje aktivnosti političkih subjekata pod jednakim uslovima;
 • zabrane političkih pritisaka na radnom mjestu;
 • zabrane upotrebe propagandnog materijala političkih subjekata u prostorijama organa vlasti;

Iako je konstatovano da organi vlasti generalno poštuju Zakon, u dijelu objavljivanja i dostavljanja analitičkih kartica i putnih naloga Agencija za sprječavanje korupcije je u cilju unapređenja transparentnosti preporučila određenom broju subjekata kontrole da izvrše dopunu podataka koji se odnose na sadržaj analitičkih kartica, zatim dopunu dokumenata koji se odnose na putne naloge, kao i objavljivanje i dostavljanje Agenciji nedostajućih podataka u pojedinim izvještajnim periodima, što su subjekti kontrole u potpunosti prihvatili, i određeni broj subjekata je već izvršio dopunu, dostavljanje i objavljivanje nedostajuće dokumentacije.

Agencija za sprječavanje korupcije svoje aktivnosti nastavlja kontrolom svih političkih subjekata koji učestvuju u izbornom procesu, uz nastavak kontinuiranog nadzora i kontrole nad svim obavezama koje su organi vlasti dužni da ispune u cilju transparentnosti upotrebe državnih sredstava u toku izborne kampanje.

Agencija ističe i to da od strane niti jedne nevladine organizacije, političkog subjekta ili organa vlasti nije dobila prijavu o zloupotrebama državnih resursa u predizborne svrhe.

O rezultatima predstojećih kontrola Agencija za sprječavanje korupcije će blagovremeno informisati javnost.


Novosti