Agencija za sprječavanje korupcije

Pokrenuti postupci protiv političkih subjekata

19. septembar 2016.

Radeći na realizaciji obaveza iz Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Agencija za sprječavanje korupcije je danas pokrenula postupke protiv političkih subjekata: 

  • Demokratski front 
  • Koalicija „Ključ“ 
  • Crnogorska demokratska unija 
  • Socijaldemokrate Crne Gore 

Navedeni politički subjekti aktivno učestvuju u izbornoj kampanji a da pri tom nisu ispunili zakonom propisane obaveze, i to:

• U svrhu prikupljanja sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje nisu otvorili poseban žiro račun kod institucije ovlašćene za poslove platnog prometa, o čemu je trebalo da obavijeste Agenciju. Taj račun se ne može koristiti u druge svrhe, a sva sredstva namijenjena za finansiranje izborne kampanje uplaćuju se na poseban račun, i sva plaćanja troškova izborne kampanje politički subjekat vrši sa tog računa (član 18).

• Nisu petnaestodnevno u toku izborne kampanje dostavljali Agenciji izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica (član 42).

• Nisu odredili lice odgovorno za namjensko trošenje sredstava i za podnošenje izvještaja (član 19).

• Nisu dostavili Agenciji i objavili iznos cijene i iznos eventualno ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne kampanje (član 13).

Nedostavljanje podataka Agenciji ukazuje na osnov sumnje da u ovim radnjama može biti i elemenata krivičnog djela, pa će o pokrenutim postupcima Agencija za sprječavanje korupcije obavijestiti i Specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Prije nego što je donijela odluku da pokrene postupke, Agencija je u više navrata koristila priliku da uputi obavještenja i upozorenja o obavezama političkih subjekata, što navedeni subjekti do sada nisu ispoštovali.

Osim toga, Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja je usvojen u decembru 2014. godine, pa su politički subjekti imali dovoljno vremena da svoje političko poslovanje usklade sa odredbama zakona.

U periodu od početka izborne kampanje zakonske obaveze su ispunili politički subjekti: 

  • Demokratska Crna Gora 
  • Demokratska partija socijalista
  • Pozitivna Crna Gora i 
  • Socijaldemokratska partija
  • Bošnjačka stranka 

Ovi subjekti su  otvorili posebne žiro račune, postavili odgovorna lica za upravljanje računima i dostavljaju izvještaje o prihodima pravnih i fizičkih lica. 

Agencija za sprječavanje korupcije će nastaviti sa kontrolom svih političkih subjekata koji budu učestvovali u izbornom procesu (kontrola priloga, finansiranja medijskog oglašavanja i ostalih troškova kampanje itd.), kao i nadzor i kontrolu nad svim obavezama koje su organi vlasti dužni da ispune u cilju transparentnosti upotrebe državnih sredstava u toku izborne kampanje (zapošljavanje, upotreba javnih prostorija, putni nalozi, analitičke kartice itd).

Takođe obavještavamo da je osim danas pokrenutih postupaka Agencija u proteklom periodu pokrenula 173 prekršajna postupka protiv organa vlasti zbog neobjavljivanja putnih naloga i nedostavljanja istih Agenciji, kao i 11 postupaka zbog neobjavljivanja analitičkih kartica.

Agencija koristi priliku da naglasi važnost poštovanja odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i poručuje da će nastaviti da neselektivno i do kraja primjenjuje isti prema svim političkim subjektima i organima vlasti.

Novčane kazne za nepoštovanje Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja kreću se od 5000 do 20000 eura. a za odgovorno lice u organu vlasti od 200 do 2000 eura. 

O rezultatima sprovedenih kontrola i svih ostalih aktivnosti u primjeni odredbi zakona Agencija će blagovremeno obavještavati javnost. 


Novosti