Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 30. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Agencija za sprječavanje korupcije postupila zakonito u predmetu „Ramada“
13. septembar 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnjoj sjednici, Savjet Agencije za sprječavanje korupcije je, između ostalog, razmatrao postupanje Agencije u predmetu „Ramada“.

Nakon sagledavanja iznesenih činjenica, i procedure koju je Agencija sprovela u konkretnom predmetu, Savjet je zaključio da je postupak sproveden u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, i drugim zakonima koji regulišu postupanje u slučaju postojanja osnova sumnje da je učinjeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti. S tim u vezi, Agencija je predmet po zahtjevu poslanika u Skupštini Crne Gore Mladena Bojanića, ustupila nadležnom tužilaštvu, saglasno članu 57 ZSK.

Postupajući po zahtjevu za zaštitu Patricije Pobrić, Agencija je pravilno sprovela postupak i donijela Mišljenje, saglasno članu 57 stav 1 ZSK.

Savjet je zaključio da Agencija u ovom slučaju nije pristupila formalistički, već je podnosiocu zahtjeva, usptupanjem predmeta nadležnom tužiocu, obezbijedila veći nivo zaštite u krivičnom postupku na način kako to propisuju i međunarodni pravni standardi, posebno Krivičnopravna konvencija Savjeta Evrope (zaštita svjedoka i saradnja sa nacionalnim organima), Konvencija Ujedinjenih Nacija protiv korupcije (zaštita lica koje podnosi prijavu).

Prilikom donošenja zaključaka u navedenom slučaju, Savjet je uzeo u obzir da je predmet trenutno pred nadležnim državnim tužiocima, o čijim nadležnostima Agencija, ni Savjet ne mogu raspravljati.

Savjet je izrazio žaljenje zbog nepostojanja spremnosti članice Savjeta Vanje Ćalović da prisustvuje dijelu sjednice koja nije bila otvorena za javnost, a koja je bila posvećena slučaju „Ramada“,  u cilju utvrđivanja zakonitosti postupanja Agencije u konkretnom predmetu.

Na sjednici je, po inicijativi člana Savjeta Radula Žurića, razmatrano pitanje uloge NVO „MANS“ i Vanje Ćalović u slučaju „Ramada“. Konstatovano je da su NVO i Vanja Ćalović, kao direktorica, bili upoznati sa slučajem „Ramada“ u martu 2016. godine.

Kada je pitanju u realizacija zajključaka sa 27. sjednice, Savjet je većinom glasova konstatovao da je Agencija realizovala zaključke koji se odnose na donošenje Plana kontrole i nadzora praćenja sprovođenja Zakona o kontroli finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, koji sadrži kalendar aktivnosti Radne grupe u toku izborne kampanje za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore. Takođe, zaključci su realizovani i proaktivnim djelovanjem Agencije, neposrednom komunikacijom ovlašćenih službenika sa obveznicima primjene zakona, kao i primjerom Agencije za sprječavanje korupcije, u postupku objavljivanja sadržaja putnih naloga i analitičkih kartica, na internet stranici Agencije.

Dogovoreno je da se rasprava o realizaciji zaključaka sa 27. sjednice, a u vezi Plana kontrole i nadzora praćenja sprovođenja ZFPP, nastavi na narednoj sjednici.

Novosti