Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak Radne grupe Agencije za sprječavanje korupcije o praćenju obaveza u izbornoj kampanji

Radna grupa Agencije za sprječavanje korupcije upoznata je sa kontrolama koje je Agencija sprovela u opštinama Bar i Ulcinj, u skladu sa Planom kontrola za septembar. Sa predstavnicima nevladinog sektora razgovarano o eventualnim problemima i budućim aktivnostima Agencije.
12. septembar 2016.

Dana 12. septembra 2016. godine održan je redovni sastanak Radne grupe za praćenje izbora za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore, koji se održavaju 16. oktobra 2016. godine.  Sastanku su prisustvovali članovi Radne grupe (tim od 25 zaposlenih u Agenciji za sprječavanje korupcije), kao i predstavnici nevladinih organizacija Centar za demokratsku tranziciju i MANS.

Na sastanku su predstavljeni rezultati terenskih kontrola koje su službenici Agencije za sprječavanje korupcije u petak sproveli u opštinama Bar i Ulcinj, u cilju nadzora primjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Subjekti kontrola bili su organi lokalne uprave i nekoliko preduzeća sa većinskim državnim vlasništvom na teritoriji navedenih gradova.  

U toku kontrola konstatovano je da su navedeni subjekti dostavili i objavili analitičke kartice i putne naloge u skladu sa zakonom. Takođe je utvrđeno da se opštinske javne prostorije mogu pod jednakim uslovima koristiti za održavanje stranačkih sastanaka i skupova. Nakon obilaska radnih prostorija lokalnih organa i preduzeća konstatovano je da se u njima ne upotrebljava propagandni materijal političkih subjekata. Po principu slučajnog uzorka obavljen je razgovor sa određenim brojem zaposlenih koji su se izjasnili da u toku izborne kampanje nijesu na radnom mjestu primijetili politički pritisak. Na osnovu dokumentacije kontrolisanih javnih preduzeća ne može se utvrditi da je bilo otpisa dugovanja u toku izborne kampanje. 

Na današnjem sastanku radne grupe razmijenjena su iskustava i stavovi sa nevladinim organizacijama CDT i MANS, i razgovarano o konkretnim sumnjama za nepoštovanje Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja od strane određenih političkih subjekata, kao i budućim aktivnostima Agencije.

Predstavnici Agencije objasnili su da će sve navedene oblasti biti predmet predstojećih kontrola političkih subjekata u skladu sa Planom za septembar, i pozvali nevladin sektor da uputi predloge i sugestije koje bi Agenciji mogle biti od pomoći da sprovede kontrolu ili nadzor na terenu i, u skladu sa zakonom, unaprijedi transparentnost finansiranja izborne kampanje za izbore u oktobru 2016. godine.

Novosti