Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak sa nevladinim organizacijama o praćenju izbornog procesa

Otvorenost i puna saradnja sa nevladinim organizacijama koje se bave kontrolom izbora u oktobru 2016, odvijaće se sve do završetka izbornog procesa, kao i nakon izbora sve do objave konačnih izvještaja o finansiranju kampanje od strane političkih subjekata.
5. septembar 2016.

Dana 5. septembra 2016. godine, direktor Agencije za sprječavanje korupcije sa saradnicima, održao je sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija CEMI i MANS, u skladu sa zaključcima privremenog odbora za praćenje primjene zakona i drugih propisa od značaja za izgrađivanje povjerenja u izborni proces. 

Ovakav način rada, otvorenost i puna saradnja sa nevladinim organizacijama koje se bave kontrolom izbora odvijaće se sve do završetka izbornog procesa, kao i nakon izbora sve do objave konačnih izvještaja o finansiranju kampanje od strane političkih subjekata.

 Još jednom su razmotreni svi dosadašnji prigovori nevladinog sektora na obaveze organa vlasti u odnosu na Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. 

Dogovoreni su dalji oblici saranje i međusobne komunikacije Agencije za sprječavanje korupcije i civilnog sektora, putem redovnog održavanja sastanaka i obavještavanja javnosti o svim aktivnostima i rezultatima na praćenju izbornog procesa.  

Agencija za sprječavanje korupcije pripremila je plan terenskih kontrola obveznika Zakona u toku izborne kampanje (institucija na državnom i lokalnom nivou i političkih subjekata). Plan će u najkraćem roku biti proslijeđen nevladinim organizacijama na komentar i eventualne dopune, kako bi njegova realizacija počela još u toku sedmice. 

Takođe, definisan je i Memorandum o saradnji sa civilnim sektorom, koji će zainteresovanim organizacijama biti poslat na izjašnjenje narednog dana.

Predstavnici Agencije upoznali su predstavnike civilnog sektora sa do sada sprovedenim aktivnostima nadzora i kontrole finansiranja izborne kampanje. Saopšteno je da je zbog nepravilnosti u primjeni Zakona do sada utvrđeno 259 prekršaja, prije svega zbog nedostavljanja i neobjavljivanja putnih naloga i analitičkih kartica. Do sada nije evidentiran ni jedan slučaj zloupotrebe državnih resursa u izbornoj kampanji. 


Novosti