Agencija za sprječavanje korupcije

Sedmodnevni izvještaji opština

Podaci koje su opštine i lokalne budžetske potrošačke jedinici u obavezi da objavljuju u skladu sa članom 28 i članom 32 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.
26. avgust 2016.

U skladu sa obavezama koje proizilaze iz Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, opštine u Crnoj Gori objavljuju na svojim internet stranicama sedmodnevne izvještaje organa vlasti, odnosno obveznika na lokalnom nivou (sekretarijati, uprave, direkcije, službe, i dr.). Sedmodnevni izvještaji sadrže analitičke kartice i putne naloge, u skladu sa članovima 28 i 32 Zakona.

Što se tiče analitičkih kartica, 23 opštine objavljuju analitičke kartice za 359 budžetskih potrošačkih jedinica. Podaci o tome mogu se naći na linkovima ispod.

OpštinaLink
Andrijevica i 5 budžetskih jedinicahttp://opstinaandrijevica.me/parlamentarni-izbori-2016/
Bar i 13 budžetskih jedinicahttp://bar.me/category/informacije-u-skladu-sa-clanom-28/
Berane i 19 budžetskih jedinicahttp://berane.me/izbori-2016/
Bijelo Polje i 20 budžetskih jedinicahttp://www.bijelopolje.co.me/index.php/component/content/article/2411
Budva i 16 budžetskih jedinicahttp://budva.me/izbori-2016
Prijestonica Cetinje i 16 budžetskih jedinicahttp://www.cetinje.me/index.php/me/dokumenta/izvjestaji-zakon
Danilovgrad i 18 budžetskih jedinicahttp://danilovgrad.me/files/parlamentarni_izbori_2016.html
Gusinje i 8 budžetskih jedinicahttp://www.antikorupcija.me/me/kontrola-politickih-subjekata-izbornih-kampanja/pracenje-izbora/parlamentarni-izbori-2016/
Herceg Novi i 20 budžetskih jedinicahttp://hercegnovi.me/index.php/sr/2016/2016-07-19-06-39-37
Kolašin i 6 budžetskih jedinicahttp://www.kolasin.me/index.php/otvoreni-grad/parlamentarni-izbori-2016
Kotor i 16 budžetskih jedinicahttp://kotor.me/me/izbori-2016
Mojkovac i 14 budžetskih jedinicahttp://www.mojkovac.me/index.php?option=com_content&view=article&id=501
Nikšić i 22 budžetskih jedinicahttp://niksic.me/parlamentarni-izbori-2016/
Petnjica i 5 budžetskih jedinicahttp://www.petnjica.co.me/index.php/aktuelno/167-izvodi-iz-lokalnog-trezora-12-07-2016-26-07-2016.html
Plav i 9 budžetskih jedinicahttp://www.plav.me/index.php?page=Anliticke-kartice
Plužine i 7 budžetskih jedinicahttp://pluzine.me/index.php?page=so-pluzhine-2
Pljevlja i 38 budžetskih jedinicahttp://www.pljevlja.me/navigacija.php?naziv=Parlamentarni-izbori-2016--godine&IDSP=2366
Glavni grad Podgorica i 26 budžetskih jedinicahttp://www.podgorica.me/informacije-u-skladu-sa-zakonom-o-finansiranju-politickih-subjekata-i-izbornih-kampanja
Tivat i 14 budžetskih jedinicahttp://opstinativat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2699:finansijski-izvjestaji-parlamentarni-izbori-2016&catid=9&Itemid=101&lang=me
Ulcinj i 13 budžetskih jedinicahttp://www.opstinaulcinj.com/Opstina-Ulcinj/2861/Parlamentarni-Izbori-2016.shtml
Žabljak i 8 budžetskih jedinicahttp://zabljak.me/cg/0/20134/ANALITI%C4%8CKE%20KARTICE%202016/
Rožaje i 19 budžetskih jedinicahttp://www.rozaje.me/parlamentarni-izbori-2016/
Šavnik i 4 budžetskih jedinicahttp://savnik.me/index.php?page=analitichke-kartitse

Kada su u pitanju putni nalozi, 23 opštine objavljuju putne naloge za 370 organa vlasti, podaci su na sljedećim linkovima:

OpštinaLink
Andrijevica i 9 obveznikahttp://opstinaandrijevica.me/parlamentarni-izbori-2016/
Bar i 13 obveznikahttp://bar.me/category/informacije-u-skladu-sa-clanom-32/
Berane i 26 obveznikahttp://berane.me/izbori-2016/
Bijelo Polje i 20 obveznikahttp://www.bijelopolje.co.me/index.php/component/content/article/2411
Budva i 16 obveznikahttp://budva.me/izbori-2016
Prijestonica Cetinje i 16 obveznikahttp://www.cetinje.me/index.php/me/dokumenta/izvjestaji-zakon
Danilovgrad i 20 obveznikahttp://danilovgrad.me/files/parlamentarni_izbori_2016.html
Gusinje i 8 obveznikahttp://www.antikorupcija.me/me/kontrola-politickih-subjekata-izbornih-kampanja/pracenje-izbora/parlamentarni-izbori-2016/
Herceg Novi i 14 obveznikahttp://hercegnovi.me/index.php/sr/2016/2016-07-19-06-41-04
Kolašin i 8 obveznikahttp://www.kolasin.me/index.php/otvoreni-grad/parlamentarni-izbori-2016/434-putni-nalozi
Kotor i 15 obveznikahttp://kotor.me/me/izbori-2016
Mojkovac i 18 obveznikahttp://www.mojkovac.me/index.php?option=com_content&view=article&id=502
Nikšić i 16 obveznikahttp://niksic.me/parlamentarni-izbori-2016/
Petnjica i 5 obveznikahttp://www.petnjica.co.me/index.php/aktuelno/167-izvodi-iz-lokalnog-trezora-12-07-2016-26-07-2016.html
Plav i 10 obveznikahttp://www.plav.me/index.php?page=putni-nalozi
Plužine i 8 obveznikahttp://pluzine.me/index.php?page=so-pluzhine-2
Pljevlja i 36 obveznikahttp://www.pljevlja.me/navigacija.php?naziv=Parlamentarni-izbori-2016--godine&IDSP=2366
Glavni grad Podgorica i 27 obveznikahttp://www.podgorica.me/putni-nalozi-za-organizacione-jedinice-glavnog-grada-i-javne-ustanove-ciji-je-osnivac-glavni-grad
Tivat i 12 obveznikahttp://opstinativat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2698:putni-nalozi-parlamentarni-izbori-2016&catid=9&Itemid=101&lang=me
Ulcinj i 14 obveznikahttp://www.opstinaulcinj.com/Opstina-Ulcinj/2861/Parlamentarni-Izbori-2016.shtml
Žabljak i 9 obveznikahttp://zabljak.me/cg/0/20161/NALOZI ZA KORIŠĆENJE PUTNIČKIH AUTOMOBILA 2016/
Rožaje i 20 obveznikahttp://www.rozaje.me/parlamentarni-izbori-2016/
Šavnik i 7 obveznikahttp://savnik.me/index.php?page=putni-nalog

Agencija za sprječavanje korupcije će nastaviti da preduzima aktivnosti kako bi organi vlasti i politički subjekti ispunili zakonske obaveze u kampanji za izbore u oktobru 2016. godine i time omogućili transparentnu i odgovornu upotrebu javnih resursa.

Novosti