Agencija za sprječavanje korupcije

Usvojen plan kontrole i nadzora izborne kampanja

Plan sadrži uputstva za obveznike Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i metode pomoću kojih će Agencija vršiti kontrolu poštovanja zakonskih obaveza i ograničenja. Agencija će insistirati na punoj primjeni zakona.
Usvojen Plan kontrole i nadzora izbora
22. jul 2016.

Agencija za sprječavanje korupcije je 21.jula 2016. godine, u zakonom predviđenom roku,  donijela Plan kontrole i nadzora izborne kampanje za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore. Plan sadrži uputstva za obveznike Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja o načinu ispunjavanja propisanih obaveza i zabrana, kao i tumačenje odredbi ovog Zakona.

Takodje, veoma precizno su nabrojani metodi pomoću kojih će Agencija vršiti kontrolu poštovanja obaveza i ograničenja kao što su zabrana prikupljanja priloga za učesnike izbora od određenih kategorija lica, zabrana zloupotrebe službenih vozila i prostorija, zabrana mjesečne potrošnje organa vlasti preko zakonom predviđenih limita i drugih. Pored detaljnog opisa i tumačenja zakonskih obaveza, sastavni dio plana je Kalendar aktivnosti propisanih Zakonom, sa rokovima za njihovo ispunjenje. 

Izbori za poslanike u Skupštini Crne Gore su raspisani 11. jula, a održaće se 16. oktobra 2016. godine. Imajući u vidu značaj predstojećih izbora, posebno sa aspekta sumnji dijela javnosti u regularnost i zloupotrebu javnih resursa, Agencija će sprovesti sve potrebne aktivnosti u cilju pune primjene zakona. Ukoliko u toku kontrole ili nadzora Agencija pribavi podatke koji upućuju na nepravilnosti ili kršenja zakona, podnijeće prijavu ili inicijativu nadležnom organu u roku od 15 dana.  Agencija će neselektivno primjenjivati propisane mjere za sve uočene nepravilnosti, u skladu sa Zakonom. 

Povodom saopštnja koja su se pojavila u medijima a odnose se na sprovođenje obaveza spropisanih ovim zakonom, Agencija koristi priliku da saopšti da određeni broj institucija nije na vrijeme objavio zakonom tražene podatke (analitičke kartice i putne naloge). Usljed toga Agencija je preduzela mjere i nakon upućenog upozorenja institucije su objavile podatke, a protiv onih koje nijesu ispoštovale upozorenje biće pokrenut prekršajni postupak, o čemu će javnost biti blagovremeno informisana.

Agencija će profesionalno i pravovremeno informisati javnost o svim aspektima svoga rada u toku izborne kampanje, postignutim rezultatima i informacijama relevantnim za sprovođenje Zakona. Istovremeno, Agencija će obavještavati organe vlasti i političke subjekte o njihovim zakonskim obavezama. Svi aspekti rada Agencije tokom izborne kampanje će biti predstavljen medijima. Poseban akcenat biće na pravovremenom ažuriranju internet stranice Agencije www.antikorupcija.me, gdje će biti postavljena sva saopštenja o aktivnostima tokom izborne kampanje, i svim važnim informacije u vezi sa kampanjom.