Agencija za sprječavanje korupcije

Objašnjenje odredbi o zapošljavanju u organima vlasti u toku izborne kampanje

Saopštenje povodom interesovanja velikog broja organa vlasti za tumačenje člana 33 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja
Zakon o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja
19. jul 2016.

Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja su propisane zabrane i ograničenja, kao i obaveze izvještavanja organa vlasti u toku trajanja izborne kampanje, u cilju transparentnosti upotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji. 

Članom 33 Zakona, po pravilu je propisano ograničenje zapošljavanja lica na određeno vrijeme odnosno zaključivanje ugovora za obavljanje privremenih i povremenih poslova u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i državnim fondovima, u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, sa izuzetkom da je to izuzetno moguće isključivo ako su ispunjena tri kumulativna uslova i to: 1. radi obezbjeđivanja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada tih organa vlasti,  2. na osnovu odluke nadležnog organa ovih subjekata, i 3.  samo ako je to predviđeno aktom o sistematizaciji radnih mjesta.

Sve odluke o zapošljavanju koje su donijete u skladu sa zakonima kojima se uređuju radni odnosi, prava i obaveze državnih službenika i namještenika i obligacioni odnosi, sa kompletnom pratećom dokumentacijom, dostavljaju se Agenciji u roku od tri dana od dana donošenja odluke. 

Imajući prethodno rečeno u vidu, jasno je da je zakonodavac ovim članom propisao zabranu zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme, odnosno ugovora za obavljanje privremenih i povremenih poslova, ukoliko to radno mjesto nije predviđeno aktom o sistematizaciji radnih mjesta, odnosno odluka o zapošljavanju nije donešena u cilju obezbjeđivanja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada tih organa.

 Na osnovu gore navedenog proističe da Zakon ne ograničava zapošljavanje na neodređeno vrijeme, već samo propisuje obavezu dostavljanja Odluke o zapošljavanju sa kompletnom pratećom dokumentacijom  Agenciji, u roku od tri dana od dana donošenja odluke, sa kompletnom pratećom dokumentacijom.

  Agencija je mišljenja da član 33 Zakona ne propisuje zabrane i ograničenja pokretanja postupka za popunu radnih mjesta, odnosno oglašavanja radnih mjesta i zapošljavanje kako na neodređeno, tako i na određeno vrijeme, kao i zaključivanje ugovora za obavljanje privremenih i povremenih poslova, ukoliko je radno mjesto predviđeno  aktom o sistematizaciji radnih mjesta oragana vlasti i ako je navedeno zapošljavanje neophodno zbog obezbjeđivanja  neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada u tim organima vlasti.

Takođe napominjemo da iako u članu 33 Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, nisu posebno nabrojana i privredna društva čijim je osnivač država, ovo ograničenje se takođe odnosi i na njih jer je članom 6 stav 1 tačka 6 Zakona o sprječavanju korupcije propisano da je:   "javno preduzeće privredno društvo u kojem država ili opština ima najmanje 33% kapitala.

Dakle sva privredna društva  sa učesćem države odnosno opštine većim od 33%, dužna su da se pridržavaju zabrana, ograničenja i obaveza propisanih Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.


Novosti